UGANDA

Itä-afrikkalaisen Ugandan pakolaismäärät ovat olleet suuria 1960-luvulta lähtien. Kuitenkin, viimeisen neljän vuoden pakolaisten määrä on kasvanut dramaattisesti, kun Etelä-Sudanista ja Kongon demokraattisesta tasavallasta sadat tuhannet ovat paenneet Ugandaan. 

Uganda suurimpia pakolaisten vastaanottajamaita

Uganda on maailman neljänneksi suurin pakolaisten vastaanottajamaa. Ugandassa on 1,4 miljoonaa pakolaista, vaikka maa kuuluu maailman vähiten kehittyneisiin maihin (Least Developed Countries, LDCs).
Ugandan naapurimaiden konfliktit ja sisäiset kriisit heijastuvat Ugandaan saapuvien pakolaisten määrään. Uusia pakolaisia saapuu rajan yli jatkuvasti Etelä-Sudanin, Kongon demokraattisen tasavallan ja muiden naapurimaiden konfliktien pitkittymisen seurauksena. Suurin osa Ugandassa olevista pakolaisista on eteläsudanilaisia: heitä on lähes 862 000.
Kongon demokraattisen tasavallan konfliktin kiihtymisen myötä länsirajan yli saapuvien määrä on moninkertaistunut, ja kongolaisia on nyt maassa lähes 400 000. Lisäksi Ugandaan on saapunut pakolaisia etenkin Burundista, Somaliasta, Ruandasta, Eritreasta, Etiopiasta ja Sudanista. Esimerkiksi Kyangwalin ja Kyaka II:n pakolaisasutusalueilla Kongon demokraattisen tasavallan rajaseudulla oli aiemmin muutama kymmenen tuhatta pakolaista kullakin alueella, mutta vuosien 2019–2020 vaihteessa asukasmäärät ovat kasvaneet alueittain lähelle 120 000:tta.

Hauraista oloista uuteen ympäristöön

Maan sisäinen pakolaisuus on naapurimaissa laajamittaista, ja Ugandaan saapuvat pakolaiset ovat usein joutuneet elämään poissa kodeistaan tai väkivaltaisuuksien keskellä jo vuosien ajan. Monet Ugandaan saapuvista pakolaisista on naisia, joilla ei ole koskaan ollut mahdollisuutta käydä koulua tai he ovat saaneet opetusta vain muutaman vuoden ajan. He ovat käytännössä lukutaidottomia eivätkä osaa englantia, joka on Ugandan virallinen kieli. Kommunikointi paikallisten kanssa ja päivittäisten asioiden hoitaminen on erittäin hankalaa. Ilman kielitaitoa vieraassa ympäristössä ilman turvaverkkoja elävät naiset ja lapset joutuvat herkästi hyväksikäytön kohteiksi ja ilman koulutusta toimeentulon hankinta on vaikeaa.
Ugandan pakolaispolitiikka on ollut poikkeuksellista. Vaikka maahan saapuu valtavasti pakolaisia, on Ugandan valtio taannut pakolaisille samat oikeudet ja yleiset palvelut kuin ugandalaisille, äänioikeutta lukuun ottamatta. Pakolaisilla on vapaus liikkua ja asua pakolaisasutusalueiden ulkopuolella kaupungeissa. Myös koulutus ja terveydenhuolto ovat pakolaisille ilmaisia. Lisäksi pakolaiset saavat tehdä töitä, perustaa yrityksiä ja omistaa maata. Vanhoilla pakolaisasutusalueilla kaikki pakolaiset ovat saaneet valtiolta viljeltäväkseen maa-alueen.
Koska Ugandaan saapuvien pakolaisten määrä on jatkanut kasvamistaan, eivät kaikki ole enää saaneet maata ja heitä on pitänyt asuttaa paikallisten yhteisöjen maille. Lisäksi pakolaisten käyttöön annetut maa-alueet on kasvaneen pakolaismäärän vuoksi täytynyt puolittaa, minkä vuoksi viljelyllä ei välttämättä pysty enää elättämään itseään. Lisääntyvä maankäyttöön ja palveluihin kohdistuva paine on kiristänyt väestösuhteita, mitä Suomen Pakolaisapu pyrkii lieventämään tukemalla myös paikallista väestöä.

Pakolaisavun työ Ugandassa

Suuri osa Ugandan pakolaisista asuu tarkoitukseen varatuilla pakolaisasutusalueilla, mutta yhä suurempi määrä pakolaisista jää kaupunkeihin. Ugandassa vuodesta 1997 toiminut Pakolaisapu tukee pakolaisia 12 eri pakolaisasutusalueella maan pohjois- ja länsiosissa sekä pääkaupunki Kampalassa.
Suomen Pakolaisapu on ainoa Ugandassa toimiva kansainvälinen järjestö, joka on erikoistunut aikuiskoulutustyöhön pakolaisten keskuudessa. Koettuaan itse lukutaidon ja koulutuksen hyödyt, on aikuisten helpompi myös ymmärtää ja tukea perheensä koulutusta.
Pakolaisavun tukemilla ja toteuttamilla koulutuksilla annetaan pakolaisille keinoja ja taitoja, joilla he voivat hallita ja vaikuttaa omaan elämäänsä sekä nostaa tulotasoaan välittömästi. Pakolaisten lisäksi koulutusta annetaan paikallisille, jotta yhteisön sisälle ei muodostuisi konflikteja. Pakolaisavun työ Ugandassa voidaan jakaa kolmeen toimintoon:
1. Aikuiskoulutus ja aikuisten toiminnallinen lukutaito
Pakolaisten koulutuksesta puhuttaessa tulee muistaa, että moni aikuinen ei omassa lapsuudessaan ole saanut koulutuksen perusteita, kuten lukutaitoa. Suomen Pakolaisapu järjestää toiminnallisen lukutaidon kursseja pakolaisten äidinkielellä ja englanniksi omavaraisuuden ja itsenäisyyden kasvattamiseksi. Opetuksessa käsitellään samalla arkea parantavia teemoja, kuten ravitsemukseen, hygieniaan, sanitaatioon tai ympäristöön liittyviä kysymyksiä. Kursseja fasilitoivat vapaaehtoiset vertaisohjaajat, ja valtaosa osallistujista on naisia.

2. Toimeentulo

Suomen Pakolaisapu toteuttaa Ugandassa laskutaito-, säästöryhmä- ja pienyrittäjyyskoulutuksia, minkä lisäksi osallistujien omia tulonhankintatoimia tuetaan, mentoroidaan ja valvotaan aktiivisesti. Pakolaisapu edesauttaa säästö- ja lainaryhmien perustamista yhteisöjen sisällä. Ryhmien avulla osallistujat saavat mahdollisuuden lainata pääomaa arkisiin toimiin, kuten koulupukuihin, tai toimeentulon tukemiseen, kuten pienen yrityksen perustamiseen. Pakolaisavun toimeentulokoulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat naiset, etenkin he, jotka ovat vastuussa perheensä toimeentulosta.
3. Nuorten ja kansalaisyhteisön tukeminen
Suomen Pakolaisapu kiinnittää erityistä huomioita nuorten tukemiseen koulutus- ja toimeentulohankkeissaan. Nuorten osallistumista tuetaan mm. muokkaamalla toimintoja nuorten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Nakivalen pakolaisasutusalueelle on perustettu nuorten toimintakeskus sekä järjestettyä että vapaamuotoista toimintaa varten. Nuorten ryhmien toiminnan tukemisen lisäksi Pakolaisapu tukee erilaisia Kampalassa toimivia pakolaisjärjestöjä ja -ryhmiä kouluttamalla ja mentoroimalla niiden aktiivijäseniä. Tukemalla pakolaisten omia järjestöjä edistetään pakolaisen osallisuutta ja vertaistuen saamista.

Lue lisää:

Ota yhteyttä:

Maajohtaja Tarja Saarela-Kaonga
tarja.saarela-kaonga (at) refugeecouncil.fi
Ugandan toimisto:
Plot 8284 Tomusange Close, Muyenga
P. O. Box 24526 Kampala
p. +256 0393 266 642