ETIOPIA

Etiopia on yksi maailman köyhimmistä valtioista, jonka tarve luoda taloudellisia mahdollisuuksia nopeasti kasvavalle väestölleen on suuri. Yhteisön konfliktit ja äärimmäiseilmasto-olosuhteet ovat johtaneet laajaan maan sisäiseen pakolaisuuteenyli 3 miljoonaa ihmistä joutui jättämään kotinsa vuonna 2019. Viime vuosina naapurimaiden kärjistyvien konfliktien ja poliittisen epävakauden vuoksi satoja tuhansia pakolaisia, jotka ovat kotoisin esimerkiksi Eritreasta, Somaliasta, Etelä-Sudanista ja Sudanista, on paennut Etiopiaan.

Etiopian avoimien ovien politiikka

Etiopia on sekä määränpää-, kauttakulku- että alkuperämaa pakolaisille, turvapaikanhakijoille ja siirtolaisille. Sen pakolaisväestö on yksi Afrikan suurimmista. Vuoden 2020 syyskuussa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR oli rekisteröinyt 792030 Etiopiassa asuvaa pakolaista, joista lähes puolet on kotoisin Etelä-Sudanista. Monet pakolaiset ovat kuitenkin asuneet Etiopiassa pitkään, joskus jopa yli 20 vuotta. 

Etiopia ylläpitää avoimien ovien politiikkaa maahan tuleville pakolaisille ja sallii humanitaarisen pääsyn sekä suojelun turvapaikkaa hakeville alueellaan. 

Lähes 99 % pakolaisista elää leireillä tai pakolaisasutusalueilla, joilla on rajalliset työ- ja toimeentulomahdollisuudet. Jotkut pakolaiset saavat asua kaupunkialueilla vain lääketieteellisistä ja humanitaarisista syistä.

Suomen Pakolaisapu Etiopiassa 

Pakolaisapu pyrkii työnsä kautta tukemaan pakolaisia leireillä ja niiden ulkopuolella mahdollistamalla heille toiminnallisen lukutaidon sekä ammatillisten taitojen oppimisenmillä on positiivinen vaikutus heidän elämäänsä uudessa ympäristössä.

Pakolaisapu rekisteröitiin Etiopiassa vuoden 2019 kesäkuussa, ja maatoimisto perustettiin vuoden 2020 elokuussa. Pakolaisavun ensimmäinen projekti alkoi syyskuussa 2020 Gambellan osavaltiossa, joka sijaitsee maan lounaisosassa, lähellä Etelä-Sudanin rajaa, ja jossa oleskelee yli 350 000 eteläsudanilaista pakolaista seitsemässä leirissä. 

Oikeus koulutukseen ja sen toteutuminen on Pakolaisavun toiminnan keskiössä ja sen merkitys korostuu eteläsudanilaisten pakolaisten kohdalla, sillä heistä suuri osa on lukutaidottomia. Lukutaitoaste on Etelä-Sudanissa peräti kolmanneksi alhaisin maailmassa – vain 27 %. Naisten lukutaitoaste on 16 % ja miesten 40 %.

Kuvassa on Suomen Pakolaisavun logolla varustettu ajoneuvo ja sen ympärillä paikallisia ihmisiä Etiopiassa.

Suomen Pakolaisapu on sitoutunut tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista sen kaikissa projekteissa ulkomaan toimintamaissa. Lue lisää toimintaamme ohjaavista kestävän kehityksen tavoitteista.

Projektien yhteenvedot

Etiopian pakolaisten osallisuutta vahvistava koulutus- ja toimeentulo-ohjelma 2022–2025

Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa haavoittuvassa asemassa olevien pakolaisten ja vastaanottavan yhteisön jäsenien peruslukutaidon (Functional Adult Literacy, FAL) ja englannin kielen perustason (English for Adults, EFA) opetus aikuisiällä. Luku- ja kirjoitustaidon odotetaan tukevan opiskelijoiden sekä erityisesti naisten ja vammaisten voimaantumista. Pakolaisavun opetustoiminta kohdistuu Jewin, Kulen, Tierkidin ja Ngunyuyelin pakolaisleireihin ja vastaanottajayhteisöihin Gambellan osavaltiossa. Leireillä asuu pääasiassa pakolaisia Etelä-Sudanista. Luku- ja kirjoitustaidon peruskurssi järjestetään opiskelijoiden omalla äidinkielellä, jotta oppiminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Lukutaidon ja englannin kielen kursseille osallistuu arviolta 8 000 aikuista. Lisäksi koulutamme vähintään 280 kohdeyhteisöistä valittua vertaislukutaidon ohjaajaa ohjaamaan kursseja. Opiskelijoista 20 prosenttia on vastaanottajayhteisöistä ja 80 prosenttia pakolaisyhteisöistä.

Toimeentulon vahvistaminen tapahtuu rahoitus- ja liiketoimintataitojen koulutuksen sekä ammatillisen opetuksen kautta. Ammatillinen koulutus sisältää mm. tietotekniikkakoulutusta. Opetusta tarjotaan pakolaisväestölle Gambellassa ja Addis Abebassa. Tarkoitus on, että 2 600 henkilöä hyötyy suoraan toimeentuloon tähtäävistä toimista.

Budjetti: 1 873 000 euroa
Kesto: 4 vuotta
Ajankohta: 1.1.2022–31.12.2025
Teema/Sektori: Kehitysyhteistyö/Elinkeino ja aikuisten peruslukutaito
Rahoittaja: Suomen Ulkoministeriö – Kansalaisyhteiskuntayksikkö

Pidennetty hätäapu maansisäisille siirtolaisille Amharan alueella Etiopiassa

Pohjois-Etiopian konflikti on ennestään pahentanut etnisiä jännitteitä eri puolilla Etiopiaa, jonka turvallisuustilanne on huonontunut vuoden 2022 aikana. Suomen Pakolaisavun hanke vastaa erityisesti kotiseuduiltaan levottomuuksia pakenemaan joutuvien, Amharan alueella oleskelevien etiopialaisten tarpeisiin. Hätäapua ja suojelua tullaan tarjoamaan vähintään 45 000 maansisäiselle siirtolaiselle Etelä-Wollon alueella. Siirtolaisten keskeisimmät humanitaariset tarpeet, joihin hanke tulee vastaamaan, ovat 1) riittämätön ruoka-apu ja saniteettitilat pakolaisleireillä, 2) alhainen lukutaito (amharan kieli), 3) sodasta aiheutuneet traumat sekä 4) puutteelliset sukupuolittuneen väkivallan tukipalvelut ja korkea kynnys raportoida sukupuolittuneesta väkivallasta.
Projekti toteutetaan yhdessä paikallisen järjestön Action for the Needy Ethiopia (ANE) kanssa.

Budjetti: 1 197 700 euroa
Kesto: 1 vuosi
Alkamisajankohta: 1. huhtikuuta 2023
Teema/Sektori: Humanitaarinen apu/Monialainen
Rahoittaja: Suomen Ulkoministeriö – Humanitaarisen avun ja politiikan yksikkö

Konflikteista ja kuivuudesta kärsivän väestön resilienssin tukeminen Pohjois- ja Etelä-Wollon alueilla

 
Tarjoamme hankkeessa humanitaaristä apua, joka koostuu monikäyttöisen käteisrahan toimittamisesta elintarvikkeita ja suojaa varten. Lisäksi parannamme suojelupalvelujen laatua ja saatavuutta, sekä tarjoamme taloudellisen ja toiminnallisen lukutaidon koulutusta haavoittuvassa asemassa oleville yhteisöille. Sukupuolten tasa-arvo ja vammaisten osallisuus ovat osa toimintaa. Suojelutoimet toteutetaan yhdessä paikallisen kumppanijärjestön Women Empowerment Actionin kanssa Pohjois-Wollossa. Hankkeen kohderyhmänä on 11 200 haavoittuvassa asemassa olevaa maansisäistä pakolaista, vastaanottavan yhteisön jäsentä ja konfliktista, kuivuudesta ja nälästä kärsivää henkilöä (60 % naisia, 10 % vammaisia ja 10 % vanhuksia). Hanke toteutetaan kolmella maantieteellisellä alueella Etelä- ja Pohjois-Wollossa sekä Amharassa. 
 

Budjetti: 520 700 EUR 
Kesto: 1 vuosi
Alkamisajankohta: 1. huhtikuuta 2024
Teema/Sektori: Humanitaarinen 
Rahoittaja: Suomen Ulkoministeriö 

 

Naisten digitaalisten rahoituspalvelujen tehostettu saatavuus Etiopiassa 

Tässä tutkimus- ja edunvalvontahankkeessa Pakolaisapu kehittää digitaalisen talouslukutaidon koulutusta, jolla parannetaan haavoittuvassa asemassa olevien naisten mahdollisuuksia käyttää digitaalisia rahoituspalveluja kuten pankkipalveluita. Lisäksi Pakolaisapu lisää digitaalisten rahoituspalvelujen tarjoajien tietoisuutta niistä erityishaasteista, joita luku- ja kirjoitustaidottomat tai heikosti luku- ja kirjoitustaitoiset naiset kohtaavat yrittäessään käyttää digitaalisia rahoituspalveluja. Pakolaisapu laatii myös hankkeen tulosten perusteella toimenpidesuositukset toimista, joilla voidaan entistä laajemmin tukea haavoittuvassa asemassa olevien naisten mahdollisuuksia käyttää digitaalisia rahoituspalveluja.
 

Budjetti: 38 967 USD 
Kesto: 5 kuukautta
Alkamisajankohta: 1. tammikuuta 2024
Teema/Sektori: Toimeentulo 
Rahoittaja: UNCDF

Toimeentulon ja suojelun mahdollisuuksia pakolaisille Gambellan leireillä

Hankkeen kohteena ovat Gambellan alueen pakolais- ja vastaanottajayhteisöt. Sen tavoitteena on:

  • lieventää suojelusta koituvia riskejä sekä varmistaa välttämättömien ja hengen pelastavien palvelujen saatavuus
  • lisätä lasten ja nuorten osallistumista rauhanrakentamiseen
  • lisätä toimeentulomahdollisuuksia.

Hanketta toteuttavat yhdessä Suomen Pakolaisapu, Center for Victims of Torture – ja Humanity and Inclusion -järjestöt Danish Refugee Council (DRC) -järjestön johdolla. Pakolaisapu tarjoaa aikuisten perus- ja talouslukutaitoa vahvistavia koulutuksia, joilla kehitetään osallistujien kykyä käyttää käteistä sekä suunnitella arjen budjetointia ja säästämistä. Osallistujia on 2 500, joista 70 prosenttia on naisia. Pakolais- ja vastaanottajayhteisöistä koulutetaan vähintään 100 vertaisohjaajaa vetämään kursseja.

Budjetti: 765 500 USD
Kesto: 3 vuotta
Aloitusajankohta: 1. elokuuta 2022
Teema/Sektori: Kehitysyhteistyö/Aikuisten perus- ja talouslukutaito
Rahoittaja: U.S. Department of State, Bureau of Population, Refugee and Migration

Punaisella taustalla kirja ja kynä. Kuvassa on teksti jossa lukee 4, Hyvä koulutus.
Oranssilla taustalla sukupuolten välistä tasa-arvoa symboloiva kuvake sekä teksti: 5 Sukupuolten tasa-arvo
Violetilla pohjalla talouskasvua kuvastava logo sekä teksti: 8, Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.
Sinisellä pohjalla rauhaa symboloiva kyyhky ja teksti: 16, Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Tarinoita Etiopiasta

Toiminnallinen aikuislukutaitokoulutus luo toivoa paremmasta tulevaisuudesta Etiopian pakolaisasutusalueella

Riek yat Wich Duel, 57-vuotias perheenisä, kuuluu eteläsudanilaiseen Nuer-heimoon. Hän muistaa hyvin hetken, kun etninen ...

Lue lisää
Tukea maailman pakolaisille jo 30 vuoden ajan

Teimme yhteisökehitystä aktivoimalla erilaisia talkoo- ja naisryhmiä, jotka rakensivat itselleen mm. tuhansia ekoliesiä ja koulun ...

Lue lisää
Etiopian tilanne kiristyy – Pakolaisapu seuraa tilannetta ja jatkaa toimintaansa pakolaisleireillä

Etiopian pohjoisosassa Tigrayssa jo vuoden käynnissä ollut konflikti on marraskuun aikana levinnyt kovaa vauhtia myös ...

Lue lisää
Ensimmäiset valmistuneet toiminnallisen aikuislukutaidon kurssilta Etiopiassa

Pakolaisavun aikuiskoulutushanke käynnistyi Etiopiassa huhtikuussa 2021, jolloin toiminnallisen lukutaidon opintoryhmät aloitettiin Gambellan alueella sijaitsevan Jewin ...

Lue lisää
Etiopian toiminnallisen lukutaidon koulutus huomioi entistä vahvemmin haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät

Pakolaisavun aikuiskoulutushanke käynnistyi Etiopiassa huhtikuussa 2021, jolloin toiminnallisen lukutaidon opintoryhmät aloitettiin Gambellan alueella sijaitsevan Jewin ...

Lue lisää
Toiminnallisen lukutaidon koulutus yli 1 200 aikuiselle – Etiopian opintoryhmät alkoivat huhtikuussa

Toiminnallisen aikuislukutaidon opintoryhmät käynnistyivät Etiopiassa huhtikuussa 2021. Opintoryhmät ovat osa Suomen Pakolaisavun aikuiskoulutushanketta. Koulutukset on ...

Lue lisää

Lue lisää

Ota yhteyttä:

Maajohtaja George Were

+251 11 859 9712

office.ethiopia@refugeecouncil.fi

Etiopian toimisto:
Kirkos Sub City, Woreda 02
Degafie building 3rd Floor House No. 226
Addis Ababa
Ulkoministeriö, Tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroin