MYANMAR

Myanmar on monikansallinen, -kielinen ja -kulttuurinen valtio, jonka demokraattinen kehitys on vielä kesken. Vaikka maassa on paljon luonnonvaroja, on Myanmar yksi Kaakkois-Aasian vähiten kehittyneistä valtioista.

Pitkä tie kohti demokratisoitumista

Aseelliset konfliktit Myanmarin armeijan ja etnisten aseellisten ryhmien välillä ovat jatkuneet raja-alueilla jo yli puoli vuosisataa. Osa konfliktialueista on Myanmarin armeijan hallinnassa, osaa hallitsee ei-valtiollisten etnisten ryhmien joukot. Myanmar siirtyi siviilihallintoon vuonna 2011, ja poliittisen reformin myötä maa alkoi avautua taloudellisesti ja poliittisesti. Reformi johti myös osittaiseen demokratisoitumiseen, mutta muutos ei tapahdu helposti: rauhanprosessi on umpikujassa, sosiaalinen eriarvoisuus on laajamittaista ja jatkuvat etnisten ja uskonnollisten ryhmien väliset konfliktit ovat ajaneet ihmisiä kodeistaan sekä maansisäisiksi pakolaisiksi että maan rajojen ulkopuolelle.

Vuodesta 2017 lähtien maasta on paennut yli 860 000 rohingya-muslimia etnisten vainojen takia. Armeijalla on maassa yhä paljon valtaa, eikä Myanmarissa ole saavutettu vakaata yhteiskuntarauhaa.

Vuosina 2009–2014 Suomen Pakolaisapu työskenteli myanmarilaisten pakolaisten tukemiseksi pakolaisleireillä Thaimaassa. Pakolaisapu toteutti leireillä luku- ja kielitaitokoulutuksia ja tuki elinkeinotoimintaa. Pääosin pakolaiset olivat kotoisin Kayinin ja Kayahin osavaltioista.

Pakolaisapu aloitti vuonna 2015 työnsä Myanmarissa, ja työtä tehdään nyt kahdessa osavaltiossa, Kayahissa ja Kachinissa. Myanmariin siirryttiin, jotta voitaisiin tukea pitkään konfliktialueella eläneitä ja maansisäisiä pakolaisia sekä tukea alueen rauhanomaista kehitystä.

 

Taitoja ja tukea vakaampaan elämään

Yhteiskunnan rauhanomainen kehitys vaatii poliittisen vakauden lisäksi väestön hyvinvoinnin tukemista: ilman riittävää elintasoa ja koulutusta ei voi rakentaa kestävää yhteiskuntaa. Myanmarin väestöstä lähes puolet on alle 27-vuotiaita. Suuri osa etnisiin vähemmistöihin kuuluvista nuorista on joko työttömiä tai kouluttamattomia matalapalkkatyöläisiä. Koulutustaso on alhainen eikä heikon ammattikoulutuksen taso riitä vastaamaan työelämän tarpeisiin.

Korkea työttömyys ja matala koulutustaso voivat uhata yhteiskunnan sosiaalista vakautta ja vaarantaa siirtymisen kohti demokratiaa. Nuoret voivat oikeanlaisen tuen avulla vaikuttaa keskeisesti maansa rauhanomaiseen kehitykseen.

Naisiin kohdistuva sukupuolittunut väkivalta on erityisen yleistä konflikteista kärsineillä alueilla. Toimeentulon mahdollisuudet ovat usein rajalliset, mikä lisää naisten taloudellista riippuvuutta ja altistaa väkivallalle. 
 
Kansalaisjärjestöjen tila on ollut vuosikymmenien aikana kapea erityisesti konflikteista kärsineillä alueilla. Tämän vuoksi järjestöjen kapasiteetin vahvistaminen on erityisen tärkeää, jotta ne voivat olla mahdollisimman tehokkaita omilla toimialueillaan.

 

Pakolaisapu Myanmarissa

Pakolaisapu vaikuttaa työllään yhteiskunnan vahvistumiseen tarjoamalla tukea sekä yksilöille että paikallisille järjestöille ja yhteiskunnan toimijoille. Pakolaisavun työ Myanmarissa voidaan jakaa kolmeen osaan:

1. Ammatilliset lyhytkurssit

Suomen Pakolaisapu järjestää Kayahassa ja Kachinissa lyhytkursseja nuorille, jotta he saisivat konkreettisen työllistymiseen tarvittavan taidon. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi muuraus ja moottoripyörien korjaus. Lyhytkurssit sisältävät myös työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja, uraohjausta ja harjoittelupaikan. Pakolaisapu tukee erityisesti heikoimmassa asemassa olevien naisten toimeentulomahdollisuuksia järjestämällä kädentaitokoulutuksia esimerkiksi ompelukurssien muodossa. Pakolaisapu vahvistaa maan ammatillisen opetuksen laatua työskentelemällä yhteistyössä valtion ammatillisten oppilaitosten kanssa mm. kehittämällä niiden opetusmenetelmiä ja -materiaaleja. 

2. Sukupuoleen perustuvan väkivallan kitkeminen

Pakolaisapu tukee kumppanijärjestönsä työtä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja uhrien tukemiseksi Kayahin ja Kachinin osavaltioissa. Syrjäisillä rajaseuduilla asuvat pyritään tavoittamaan kouluttamalla valtion terveydenhuollon ammattilaisten ohella etnisten aseellisten ryhmien hallinnoimilla alueilla toimivia kätilöitä. Pakolaisavun kumppanijärjestöt ylläpitävät turvataloja seksuaalisen väkivallan uhreille. Turvataloissa toimii myös ympäri vuorokauden palveleva auttava puhelin, joka tarjoaa tukea väkivaltaa kokeneille. Myös poliiseja ja etnisten armeijoiden jäseniä valistetaan naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan ehkäisystä ja hyvistä toimintatavoista raiskaustapauksissa. 

3. Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen

Pakolaisapu vahvistaa paikallisten järjestöjen toimintamahdollisuuksia järjestämällä koulutuksia, mentorointia ja rahoittamalla niiden toimintaa. Järjestöjen kapasiteetin vahvistumista arvioidaan ja kehitetään yhdessä järjestöjen kanssa. Järjestöjen tukeminen on erityisen tärkeää, sillä järjestöt voivat konfliktitilanteessa toimia neutraalisti rintamalinjojen välissä

Projektien yhteenveto

Konfliktien keskellä elävien nuorten ammatillisen koulutuksen kehittäminen Kayahin maakunnassa, Myanmarissa

Hankkeen tavoitteena on lisätä sekä haavoittuvassa asemassa olevien nuorten toimeentulo ja työllistymismahdollisuuksia että itsenäisiä ammatinharjoittamismahdollisuuksia etnisillä ja konflikteista kärsivillä alueilla. Hanke toteutetaan Kayahin maakunnassa; Loikawissa, Demawsossa, Hprusossa, Bawlakhaessa, Hpasawngassa, Mesessa ja Shadaw Townshipssa sekä näitä ympäröivissä kylissä.

Hanke keskittyy ammatillisen koulutuksen laadun kehittämiseen, koulutuksen linkittämiseen paikallisten markkinoiden ja yritysten kanssa sekä koulutusten saatavuuden parantamiseen. Projekti toteutetaan yhteistyössä hallituksen teknillisen ammatillisen oppilaitoksen GTHS:n kanssa jatkuvuuden turvaamiseksi. Projekti on suunnattu 500 nuorelle, jonka lisäksi koulutetaan opettajia sekä kehitetään opetussuunnitelmia ja koulutusmateriaaleja.

Budjetti: 480 080 €
Kesto: 4 vuotta
Aloituspäivä: 1.1.2018
Sektori: Kehitysyhteistyö/Ammatillinen koulutus
Rahoittaja: Ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksikkö

Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen Myanmarin konflikteista kärsivillä raja-alueilla

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa Myanmarin etnisillä ja konflikteista kärsivillä raja-alueilla. Hanke toteutetaan Kayahin maakunnassa; Loikawissa, Demawsossa, Hprusossa, Bawlakhaessa, Hpasawngassa, Mesessa ja Shadaw Townshipsissa sekä ympäröivissä kylissä.

Hanke tukee kansalaisyhteisjärjestöjen valmiuksia mentoroinnin, koulutuksen ja pienrahoituksen avulla. Pienrahoituksella tuettu hanke tarjoaa koulutusta, jonka avulla luodaan toimeentulomahdollisuuksia haavoittuvassa asemassa oleville naisille sekä turvatalo sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreille ja perheille. Kapasiteetin vahvistaminen edesauttaa järjestöjen kykyä edustaa yhteisöjään tehokkaasti, hankkia rahoitusta hankealoitteille ja toteuttaa niitä.

Budjetti: 464 920 €
Kesto: 4 vuotta
Aloituspäivä: 1.1.2018
Sektori: Kehitysyhteistyö/Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen
Lahjoittaja: Ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksikkö

Ammatillinen koulutus maan sisäisten pakolaisten ja vastaanottavien yhteisöjen tukemiseksi Kachinin ja Pohjois-Shanin maakunnissa

Suomen Pakolaisapu on mukana toteuttamassa ADRA Myanmarin (Adventtikirkon kehitysyhteistyö- ja avustusjärjestö) johtamaa hanketta, jossa maansisäisten pakolaisleirien ja vastaanottajayhteisöjen nuorille tarjotaan työelämälähtöisiä, ammatillisia lyhytkursseja. Kurssit mahdollistavat pakolaisnuorille maatalouden ulkopuolisia toimeentulomahdollisuuksia. Kurssit järjestetään yhteistyössä valtion teknillisen oppilaitoksen kanssa Myitkyinassa, Bhamossa, Kachinin maakunnassa ja Lashiossa, Pohjois-Shanin maakunnassa.

Kursseille osallistuu vähintään 1 650 nuorta. Lisäksi suunnitellaan 7 uutta opetussuunnitelmaa, koulutetaan 36 opettajaa ja sitoutetaan mukaan toimintaan yli 100 yritystä.

Budjetti: Yhteensä 2,200,000 USD, Suomen Pakolaisavun osuus 724,998 USD.
Kesto: 3 vuotta
Aloituspäivä: 1.7.2019
Sektori: Kehitysyhteistyö/Toimeentulo
Rahoittaja: Livelihoods and Food Security Fund LIFT: lokakuussa 2020 rahoittajina toimivat Iso-Britannia, EU, Australia, Sveitsi, Yhdysvallat, Kanada, Uusi-Seelanti, Norja ja Irlanti.

Sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisy ja vastatoimet Kachinin maakunnassa, Myanmarissa

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa suojelujärjestelmää sukupuolittuneen väkivallan ehkäisemiseksi ja siihen vastaamiseksi Kachinissa, Pohjois-Myanmarissa. Hankkeen avulla tuetaan uhreja, parannetaan olemassa olevaa lähetejärjestelmää, vahvistetaan keskeisten toimijoiden kapasiteettia ja lisätään tietoa sukupuolittuneesta väkivallasta.

Yhteisöfasilitaattoreiden verkoston jäsenet toimivat hankkeen yhteyshenkilöinä pakolaisleireillä. Hankkeen avulla valistetaan keskeisten palveluntarjoajien henkilöstöä, kuten terveydenhoidon ammattilaisia ja poliiseja, tukemaan väkivallasta selviytyneitä. Väkivallan kohteeksi joutuneiden suojelua parannetaan tarjoamalla oikeusapua sekä perustamalla naisten turvatalo ja ympärivuorokautinen auttava puhelin.

Hankkeesta hyötyy suoraan tai välillisesti yhteensä noin 24 000 pakolaisleireillä ja niiden läheisyydessä asuvaa ihmistä Myitkyinan, Hpakantin ja Waingmawin kylistä. Leireistä 22 sijaitsee maan hallituksen ja 8 ei-valtiollisten toimijoiden kontrolloimilla alueilla.

Budjetti: 400 000 €
Kesto: 1 vuosi
Aloituspäivä: Suunniteltu aloituspäivä 1.4.2020, aloitus siirtyi toukokuuhun 2020 COVID-19 pandemian vuoksi
Sektori: Humanitaarinen apu/Suojelu
Rahoittaja: Ulkoministeriön humanitaarisen avun yksikkö

Naisille ja tytöille suunnattu ohjelma Kayahin osavaltiossa sekä COVID-19-pandemian vastaiset toimet Kachinin ja Kayahin maakunnissa

Projektissa toimitaan kahdella tasolla:

1. Hankkeen avulla vastataan sukupuolittuneeseen väkivaltaan tarjoamalla palveluita ja turvallisia tiloja väkivallan uhreille sekä lisäämällä Suomen Pakolaisavun paikallisten kumppaneiden kapasiteettia ja yhteisön tietoisuutta Kayahin maakunnassa, Myanmarin kaakkoisosassa. Tähän sisältyy koulutuksia psykososiaalisesta tuesta, sukupuolesta ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta 20 fasilitaattorille sekä palveluita (24/7 auttava puhelin, turvatalo, neuvonta ja oikeudelliset palvelut) 200 tytölle ja naiselle.

2. Hankeen avulla osallistutaan COVID-19-pandemian vastaisiin toimiin vaikeasti tavoitettavilla alueilla Kachinin ja Kayahin maakunnissa. Hankkeen turvin jaetaan 1 117 henkilökohtaista suojavarustetta neljällä terveysasemalla, hygieniapakkauksia 8 000 naiselle, ruokatarvikkeita hätäapuna 700 hengelle sekä 80 000 saippuaa ja 80 000 kirurgista hengityssuojaa.

Budjetti: 171 907 USD
Kesto: 1 vuosi
Aloituspäivä: 1.1.2020
Sektori: Humanitaarinen apu/Terveys ja turvallisuus
Rahoittaja: YK:n väestörahasto UNFPA

Sukupuoleen perustuvan väkivallan suojelun tehostaminen valtion hallinnon ulkopuolisilla alueilla Kachinin maakunnassa, Myanmarissa

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa suojelujärjestelmää sukupuolittuneen väkivallan ehkäisemiseksi ja siihen vastaamiseksi maansisäisillä pakolaisleireillä, jotka sijaitseva ei-valtiollisten toimijoiden kontrolloimilla alueilla Bhamossa ja Waingmaw Townshipissa. Hankkeen avulla lisätään tietoisuutta sukupuolittuneesta väkivallasta, tarjotaan tukea uhreille, osallistetaan yhteisöt mukaan toimintaan ja vahvistetaan niiden kykyä vastata ja ehkäistä väkivallan riskejä.

Vapaaehtoisten oikeudellisten avustajien verkoston jäsenet toimivat hankkeen yhteyshenkilöinä pakolaisleireillä. Hankkeessa perehdytetään työntekijöitä avainasemassa olevista järjestöistä (mm. naisjärjestö Kachin Women Association, IDP and Refugee Relief Committee IRRC, Administrative Department) sekä leirien ja uskonnollisten yhteisöjen johtajia sukupuoleen perustavasta väkivallasta. Väkivallan uhreille tarjotaan oikeusapua sekä perustetaan turvatalo ja ympärivuorokautinen auttava puhelin suojelun parantamiseksi Laizassa, Waingmaw Townshipissa.

Hankkeesta hyötyy suoraan tai välillisesti noin 14 720 ihmistä, jotka asuvat 15 maansisäisten pakolaisten leirillä ei-valtiollisten toimijoiden kontrolloimilla alueilla.

Budjetti: 127 000 USD
Kesto: 1 vuosi
Aloituspäivä: Suunniteltu aloituspäivä 1.9.2020, aloitus siirtyi marraskuuhun 2020 COVID-19-pandemian vuoksi
Sektori: Humanitaarinen avustus/Suojelu
Rahoittaja: Myanmarin humanitaarinen rahasto MHF

 

Nuorten kurssilaisten videotervehdykset

25-vuotias Maw Fray Myar valmistui Pakolaisavun Basic Computer Training -kurssilta viime vuonna. Hän oppi kurssilla tietoteknisten taitojen lisäksi markkinointia, yrittäjyystaitoja, sekä löysi varmuutta esiintymistaitoihinsa. Valmistumisen jälkeen Maw Frey Myar sai työpaikan paikallisen pankin konttoristina.

Katso kaikki kurssilaisten videot Youtube- kanavaltamme

Lue lisää:

Ota yhteyttä:

Maajohtaja Sridevi Srinivasan
sridevi.srinivasan (at) refugeecouncil.fi
+95 9 26 281 0706
Myanmarin toimisto:
 
Finnish Refugee Council FRC
Building #84, 2nd Floor
Upper Pansodan Road
Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon
 
+95 1 379 299
officeygn@refugeecouncil.fi