MYANMAR

Myanmar on monikansallinen, -kielinen ja -kulttuurinen valtio. Rikkaista luonnonvaroistaan huolimatta Myanmar on yksi Kaakkois-Aasian vähiten kehittyneistä maista.

Vuosina 2009–2014 Suomen Pakolaisapu työskenteli myanmarilaisten pakolaisten tukemiseksi pakolaisleireillä Thaimaassa. Pakolaisapu toteutti leireillä luku- ja kielitaitokoulutuksia ja tuki elinkeinotoimintaa. Pakolaisapu on työskennellyt Myanmarissa vuodesta 2015 Kayahin osavaltiossa ja laajensi toimintaansa Kachinin osavaltioon vuonna 2019 Suomen ulkoministeriön ja YK-järjestöjen, kuten UNFPA:n, UN Womenin, UNOCHAn ja UNOPSin rahoituksella.

Taitoja ja tukea vakaampaan elämään

Yhteiskunnan rauhanomainen kehitys vaatii väestön hyvinvoinnin tukemista: ilman riittävää elintasoa ja koulutusta ei voi rakentaa kestävää yhteiskuntaa. Myanmarin väestöstä lähes puolet on alle 27-vuotiaita. Suuri osa etnisiin vähemmistöihin kuuluvista nuorista on joko työttömiä tai kouluttamattomia matalapalkkatyöläisiä. Koulutustaso on alhainen eikä heikon ammattikoulutuksen taso riitä vastaamaan työelämän tarpeisiin. Korkea työttömyys ja matala koulutustaso voivat uhata yhteiskunnan sosiaalista vakautta ja vaarantaa siirtymisen kohti demokratiaa. Nuoret voivat oikeanlaisen tuen avulla vaikuttaa keskeisesti maansa rauhanomaiseen kehitykseen.

Naisiin kohdistuva sukupuolittunut väkivalta on erityisen yleistä konflikteista kärsineillä alueilla. Toimeentulon mahdollisuudet ovat usein rajalliset, mikä lisää naisten taloudellista riippuvuutta ja altistaa väkivallalle.

Pakolaisapu Myanmarissa

Suomen Pakolaisavun työ Myanmarissa keskittyy 3 pääpilariin:

1. Nuorten taitojen kehittäminen

Suomen Pakolaisapu järjestää lyhyitä ammatillisia ja elämäntaitojen kehittämiskursseja nuorille Kayahin ja Kachinin osavaltioissa parantaakseen heidän työllistettävyyttään.

Pakolaisapu tukee erityisesti heikoimmassa asemassa olevien naisten toimeentuloa järjestämällä käsityötaitokoulutuksia, kuten ompelu- ja ruoanlaittokoulutusta sekä kampaamokursseja. Kurssit sisältävät myös koulutusta ja tukea ihmissuhdetaitojen parantamiseen, työpaikalle siirrettäviin taitoihin, yrittäjyystaitoihin, uraohjaukseen ja harjoittelumahdollisuuksiin.

Pakolaisapu on vuodesta 2016 lähtien tarjonnut Myanmarissa elämäntaitokoulutusta yli 1 900 nuorelle, ja yli 1 700 nuorta on saanut markkinalähtöistä ammattitaitokoulutusta Suomen hallituksen (ulkoministeriö), toimeentulo- ja ruokaturvarahaston (LIFT) ja hätäapurahaston (CERF) rahoituksella.

2. Naisten ja nuorten johtamien paikallisten järjestöjen johtajuuden edistäminen ja organisointivalmiuksien vahvistaminen

Pakolaisapu työskentelee käsi kädessä nuorten ja naisten johtamien järjestöjen kanssa Myanmarin konfliktialueilla edistääkseen paikallisten toimijoiden johtajuutta ja organisatorisia valmiuksia, jotta ne voivat toimittaa osallistavaa humanitaarista suojeluapua Myanmarin heikoimmassa asemassa oleville ihmisille.

3. Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäiseminen ja siihen reagoiminen

Pakolaisapu on tehostanut sukupuoleen perustuvan väkivallan suojelua naisille ja tytöille Kachinin ja Kayahin osavaltioissa lisäämällä sukupuolittuneen väkivallan tietoisuutta yhteisön tasolla, helpottamalla sukupuolittunutta väkivaltaa kohdanneiden pääsyä palveluihin (esim. turvakoteihin, ensiapuun, terveydenhuoltoon, ruokaan, vaatteisiin, turvalliseen majoitukseen, psykososiaaliseen tukeen sekä oikeusapuun ja neuvontaan), pitämällä yhteyttä asiaankuuluviin paikallisiin palveluntarjoajiin sekä tarjoamalla teknisiä ja elämäntaitokoulutuksia naisille ja tytöille.

Projektien yhteenveto

Konfliktien keskellä elävien nuorten ammatillisen koulutuksen kehittäminen Kayahin maakunnassa, Myanmarissa

Hankkeen tavoitteena on lisätä sekä haavoittuvassa asemassa olevien nuorten toimeentulo ja työllistymismahdollisuuksia että itsenäisiä ammatinharjoittamismahdollisuuksia etnisillä ja konflikteista kärsivillä alueilla. Hanke toteutetaan Kayahin ja Kachinin maakunnissa. Hanke keskittyy ammatillisen koulutuksen laadun kehittämiseen, koulutuksen linkittämiseen paikallisten markkinoiden ja yritysten kanssa sekä koulutusten saatavuuden parantamiseen. Projekti toteutetaan yhteistyössä paikallisten kumppanien kanssa. Projekti on suunnattu 500 nuorelle, jonka lisäksi koulutetaan opettajia sekä kehitetään opetussuunnitelmia ja koulutusmateriaaleja.

Budjetti: 480 080 €
Kesto: 4 vuotta
Aloituspäivä: 1.1.2018
Sektori: Kehitysyhteistyö/Ammatillinen koulutus
Rahoittaja: Ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksikkö

 

 

Punaisella taustalla kirja ja kynä. Kuvassa on teksti jossa lukee 4, Hyvä koulutus.
Pinkillä taustalla teksti: 10, Eriarvoisuuden vähentäminen

Hätäapua konfliktia pakenemaan joutuneille yhteisöille Kayahin osavaltiossa.

Hankkeen tavoitteena on auttaa konfliktin uhreiksi joutuneita ihmisiä, tarjoten heille elintarvikkeita ja hygieniapakkauksia, ruoanlaittovälineitä tai vaatteita, sekä psykososiaalisia tukipalveluja. Hanke toteutetaan yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa. Hankkeen kohderyhmänä on noin 3 950 maansisäistä pakolaista, jotka asuvat 13 pakolaisleirillä Kayahissa. Hankkeen tavoitteena on myös tavoittaa vammaiset henkilöt, joita arvioidaan olevan 10 prosenttia kohderyhmästä.
 
Talousarvio: 611 000 EUR
Kesto: 12 kuukautta
Aloituspäivä: 1.4.2024
Rahoittaja: Suomen ulkoasianministeriö
Tyyppi: Humanitaarinen
 
 

Verkko-oppimisen vahvistaminen Myanmarin konfliktialueilla

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten mahdollisuuksia verkko-oppimiseen Myanmarin konfliktialueilla. Verkko-oppiminen kehittää laaja-alaisesti elämäntaitoja ja ammattitaitoja. Hanke toteutetaan Kachinin ja Kayahin osavaltioissa. Yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa Pakolaisapu kehittää ja pilotoi verkko-oppimisalustaa, jonka kautta nuoret voivat saada ammatillisia ja elämäntaitoihin liittyvää koulutussisältöä erilaisista aiheista.  
 
Talousarvio: 49 233 USD
Kesto: 6 kuukautta
Aloituspäivä: joulukuu 2023
Rahoittaja: UNESCO
Tyyppi: Ammatillinen koulutus

Edistetään sukupuolittuneen väkivallan ehkäisyä nais- ja tyttöjohtoisesti Kachinissa ja Kayahissa

 
Pakolaisapu on saanut rahoituksen yhteistyössä Kachinin ja Kayahin osavaltioissa toimivien naisjärjestöjen kanssa hankkeelle ”Promoting Inclusive Women- and Girl-led Protection in Kachin & Kayah states” Women and Peace Humanitarian Fund -rahastolta. Hanke käynnistyi marraskuussa 2023, ja se hyödyttää arviolta 1 500 ihmistä, joista 85 prosenttia on naisia ja 5 prosenttia vammaisia naisia. Hankkeen tavoitteena on parantaa naisten ja tyttöjen turvallisuutta ja mielenterveyttä sekä varmistaa, että heidän ihmisoikeuksiaan kunnioitetaan Kachinin ja Kayahin osavaltioissa. Hankkeessa parannetaan seksuaaliseen ja sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan liittyvää suojelua, mielenterveyspalveluja ja psykososiaalista tukea, joka huomioi myös vammaiset henkilöt. Näitä palveluita tarjoavat erilaiset naisjohtoiset kumppanit sekä epäviralliset nais- ja tyttöryhmät. Naisjohtoisten vammaisjärjestöjen sekä epävirallisten naisten ja naisryhmien valmiuksia vahvistetaan osallistavilla tukipalveluilla ja tarjoamalla järjestöille koulutusta sukupuolittuneen väkivallan ehkäisystä ja siihen vastaamisesta. Lisäksi vahvistamme heidän verkostoitumistansa sekä yhteisen tietoisuuden lisäämistä. 
 
Budjetti: 200 000 USD
Kesto: 14 kuukautta
Aloituspäivä: 30.9.2023
Arvioitu edunsaajien määrä: Arvioitu 1 500 suoraa edunsaajaa, joista 85 % on naisia ja 5 % vammaisia naisia. 
Rahoittaja: Naisten rauhan ja humanitäärisen avun rahasto
Tyyppi: Humanitaarinen apu/suojelu 

Naisille ja tytöille suunnattu ohjelma Kayahin osavaltiossa sekä COVID-19-pandemian vastaiset toimet Kachinin ja Kayahin maakunnissa

Projektissa toimitaan kahdella tasolla:

1. Hankkeen avulla vastataan sukupuolittuneeseen väkivaltaan tarjoamalla palveluita ja turvallisia tiloja väkivallan uhreille sekä lisäämällä yhteisön tietoisuutta Kayahin maakunnassa, Myanmarin kaakkoisosassa. Tähän sisältyy koulutuksia psykososiaalisesta tuesta, sukupuolesta ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta 20 fasilitaattorille sekä palveluita (24/7 auttava puhelin, turvatalo, neuvonta ja oikeudelliset palvelut) 200 tytölle ja naiselle.
2. Hankeen avulla osallistutaan COVID-19-pandemian vastaisiin toimiin vaikeasti tavoitettavilla alueilla Kachinin ja Kayahin maakunnissa. Hankkeen turvin jaetaan 1 117 henkilökohtaista suojavarustetta neljällä terveysasemalla, hygieniapakkauksia 8 000 naiselle, ruokatarvikkeita hätäapuna 700 hengelle sekä 80 000 saippuaa ja 80 000 kirurgista hengityssuojaa.

Budjetti: 171 907 USD
Kesto: 1 vuosi
Aloituspäivä: 1.1.2020
Sektori: Humanitaarinen apu/Terveys ja turvallisuus
Rahoittaja: YK:n väestörahasto UNFPA

Vihreällä taustalla teksti 3. Terveyttä ja hyvinvointia sekä sydänkäyrä.
Punaisella taustalla teksti 5. Sukupuolten tasa-arvo
Pinkillä taustalla teksti: 10, Eriarvoisuuden vähentäminen

Nuorten kurssilaisten videotervehdykset

25-vuotias opiskelija valmistui Pakolaisavun Basic Computer Training -kurssilta viime vuonna. Hän oppi kurssilla tietoteknisten taitojen lisäksi markkinointia, yrittäjyystaitoja, sekä löysi varmuutta esiintymistaitoihinsa. Valmistumisen jälkeen opiskelija sai työpaikan paikallisen pankin konttoristina. Katso kaikki kurssilaisten videot YouTube-kanavaltamme.

Lue lisää työstämme ulkomaan toimintamaissa

Ota yhteyttä:

Massimo Lanciotti
Päällikkö, humanitaarinen työ ja kansainvälinen rahoitus
massimo.lanciotti(a)pakolaisapu.fi
+358 44 709 5807
Myanmarin toimisto:
 

#40, Room-101, Myay Nu Street, Myaynigone North Ward,
Sanchaung Township, Yangon

+95 1 379 299
officeygn@refugeecouncil.fi