MYANMAR

Myanmar on monikansallinen, -kielinen ja -kulttuurinen valtio, jonka demokraattinen kehitys on vielä kesken. Vaikka maassa on paljon luonnonvaroja, on Myanmar yksi Kaakkois-Aasian vähiten kehittyneistä valtioista.

Vuosina 2009–2014 Suomen Pakolaisapu työskenteli myanmarilaisten pakolaisten tukemiseksi pakolaisleireillä Thaimaassa. Pakolaisapu toteutti leireillä luku- ja kielitaitokoulutuksia ja tuki elinkeinotoimintaa. Pääosin pakolaiset olivat kotoisin Kayinin ja Kayahin osavaltioista. Pakolaisapu aloitti vuonna 2015 työnsä Myanmarissa, ja työtä tehdään nyt kahdessa osavaltiossa, Kayahissa ja Kachinissa. Myanmariin siirryttiin, jotta voitaisiin tukea pitkään konfliktialueella eläneitä ja maansisäisiä pakolaisia sekä tukea alueen rauhanomaista kehitystä.

Taitoja ja tukea vakaampaan elämään

Yhteiskunnan rauhanomainen kehitys vaatii väestön hyvinvoinnin tukemista: ilman riittävää elintasoa ja koulutusta ei voi rakentaa kestävää yhteiskuntaa. Myanmarin väestöstä lähes puolet on alle 27-vuotiaita. Suuri osa etnisiin vähemmistöihin kuuluvista nuorista on joko työttömiä tai kouluttamattomia matalapalkkatyöläisiä. Koulutustaso on alhainen eikä heikon ammattikoulutuksen taso riitä vastaamaan työelämän tarpeisiin. Korkea työttömyys ja matala koulutustaso voivat uhata yhteiskunnan sosiaalista vakautta ja vaarantaa siirtymisen kohti demokratiaa. Nuoret voivat oikeanlaisen tuen avulla vaikuttaa keskeisesti maansa rauhanomaiseen kehitykseen.

Naisiin kohdistuva sukupuolittunut väkivalta on erityisen yleistä konflikteista kärsineillä alueilla. Toimeentulon mahdollisuudet ovat usein rajalliset, mikä lisää naisten taloudellista riippuvuutta ja altistaa väkivallalle.

Pakolaisapu Myanmarissa

Suomen Pakolaisapu on sitoutunut tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista sen kaikissa projekteissa ulkomaan toimintamaissa. Lue lisää toimintaamme ohjaavista kestävän kehityksen tavoitteista.

1. Ammatilliset lyhytkurssit

Suomen Pakolaisapu järjestää Kayahassa ja Kachinissa lyhytkursseja nuorille, jotta he saisivat konkreettisen työllistymiseen tarvittavan taidon. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi muuraus ja moottoripyörien korjaus. Lyhytkurssit sisältävät myös työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja, uraohjausta ja harjoittelupaikan. Pakolaisapu tukee erityisesti heikoimmassa asemassa olevien naisten toimeentulomahdollisuuksia järjestämällä kädentaitokoulutuksia esimerkiksi ompelukurssien muodossa. Pakolaisapu vahvistaa maan ammatillisen opetuksen laatua työskentelemällä yhteistyössä mm. kehittämällä niiden opetusmenetelmiä ja -materiaaleja.

2. Sukupuoleen perustuvan väkivallan kitkeminen

FRC on edistänyt sukupuoleen kohdistuvan väkivallan ehkäisyä naisten ja tyttöjen osalta Kachinin ja Kayahin osavaltioissa. Turvallisuutta on lisätty kasvattamalla yhteisöjen tietoa sukupuoleen kohdistuvasta väkivallasta, helpottamalla sukupuoleen kohdistuvasta väkivallasta selviytyneiden pääsyä palveluihin, kuten turvataloihin ja neuvontaan, sekä järjestämällä lyhyitä teknisiä taitoja ja elämäntaitoja kehittäviä koulutuksia naisille ja tytöille.

Projektien yhteenveto

Konfliktien keskellä elävien nuorten ammatillisen koulutuksen kehittäminen Kayahin maakunnassa, Myanmarissa

Hankkeen tavoitteena on lisätä sekä haavoittuvassa asemassa olevien nuorten toimeentulo ja työllistymismahdollisuuksia että itsenäisiä ammatinharjoittamismahdollisuuksia etnisillä ja konflikteista kärsivillä alueilla. Hanke toteutetaan Kayahin maakunnassa; Loikawissa, Demawsossa, Hprusossa, Bawlakhaessa, Hpasawngassa, Mesessa ja Shadaw Townshipssa sekä näitä ympäröivissä kylissä. Hanke keskittyy ammatillisen koulutuksen laadun kehittämiseen, koulutuksen linkittämiseen paikallisten markkinoiden ja yritysten kanssa sekä koulutusten saatavuuden parantamiseen. Projektia toteutettiin yhteistyössä hallituksen teknillisen ammatillisen oppilaitoksen GTHS:n kanssa jatkuvuuden turvaamiseksi. Projekti on suunnattu 500 nuorelle, jonka lisäksi koulutetaan opettajia sekä kehitetään opetussuunnitelmia ja koulutusmateriaaleja.

Budjetti: 480 080 €
Kesto: 4 vuotta
Aloituspäivä: 1.1.2018
Sektori: Kehitysyhteistyö/Ammatillinen koulutus
Rahoittaja: Ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksikkö

Punaisella taustalla kirja ja kynä. Kuvassa on teksti jossa lukee 4, Hyvä koulutus.
Pinkillä taustalla teksti: 10, Eriarvoisuuden vähentäminen

Ammatillinen koulutus maan sisäisten pakolaisten ja vastaanottavien yhteisöjen tukemiseksi Kachinin ja Pohjois-Shanin maakunnissa

Suomen Pakolaisapu on mukana toteuttamassa ADRA Myanmarin (Adventtikirkon kehitysyhteistyö- ja avustusjärjestö) johtamaa hanketta, jossa maansisäisten pakolaisleirien ja vastaanottajayhteisöjen nuorille tarjotaan työelämälähtöisiä, ammatillisia lyhytkursseja. Kurssit mahdollistavat pakolaisnuorille maatalouden ulkopuolisia toimeentulomahdollisuuksia. Kursseja järjestettiin yhteistyössä valtion teknillisen oppilaitoksen kanssa Myitkyinassa, Bhamossa, Kachinin maakunnassa ja Lashiossa, Pohjois-Shanin maakunnassa.Kursseille osallistuu vähintään 1 650 nuorta. Lisäksi suunnitellaan 7 uutta opetussuunnitelmaa, koulutetaan 36 opettajaa ja sitoutetaan mukaan toimintaan yli 100 yritystä.

Budjetti: Yhteensä 2,200,000 USD, Suomen Pakolaisavun osuus 724,998 USD.
Kesto: 3 vuotta
Aloituspäivä: 1.7.2019
Sektori: Kehitysyhteistyö/Toimeentulo
Rahoittaja: Livelihoods and Food Security Fund LIFT: lokakuussa 2020 rahoittajina toimivat Iso-Britannia, EU, Australia, Sveitsi, Yhdysvallat, Kanada, Uusi-Seelanti, Norja ja Irlanti.

Punaisella taustalla erilaisia ihmishahmoja ja teksti: 1, Ei köyhyyttä.
Punaisella taustalla kirja ja kynä. Kuvassa on teksti jossa lukee 4, Hyvä koulutus.
Tummanpunaisella taustalla lukee teksti 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua sekä nuoli, joka nousee kohti oikeaa yläreunaa.
Pinkillä taustalla teksti: 10, Eriarvoisuuden vähentäminen

Sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisy ja vastatoimet Kachinin maakunnassa, Myanmarissa

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa suojelujärjestelmää sukupuolittuneen väkivallan ehkäisemiseksi ja siihen vastaamiseksi Kachinissa, Pohjois-Myanmarissa. Hankkeen avulla tuetaan uhreja, parannetaan olemassa olevaa lähetejärjestelmää, vahvistetaan keskeisten toimijoiden kapasiteettia ja lisätään tietoa sukupuolittuneesta väkivallasta. Yhteisöfasilitaattoreiden verkoston jäsenet toimivat hankkeen yhteyshenkilöinä pakolaisleireillä. Hankkeen avulla valistetaan keskeisten palveluntarjoajien henkilöstöä tukemaan väkivallasta selviytyneitä. Väkivallan kohteeksi joutuneiden suojelua parannetaan tarjoamalla oikeusapua sekä perustamalla naisten turvatalo ja ympärivuorokautinen auttava puhelin. Hankkeesta hyötyy suoraan tai välillisesti yhteensä noin 24 000 pakolaisleireillä ja niiden läheisyydessä asuvaa ihmistä Myitkyinan, Hpakantin ja Waingmawin kylistä. Leireistä 22 sijaitsee maan hallituksen ja 8 ei-valtiollisten toimijoiden kontrolloimilla alueilla.

Budjetti: 400 000 €
Kesto: 1 vuosi
Aloituspäivä: Suunniteltu aloituspäivä 1.4.2020, aloitus siirtyi toukokuuhun 2020 COVID-19 pandemian vuoksi
Sektori: Humanitaarinen apu/Suojelu
Rahoittaja: Ulkoministeriön humanitaarisen avun yksikkö

Punaisella taustalla teksti 5. Sukupuolten tasa-arvo

Naisille ja tytöille suunnattu ohjelma Kayahin osavaltiossa sekä COVID-19-pandemian vastaiset toimet Kachinin ja Kayahin maakunnissa

Projektissa toimitaan kahdella tasolla:

1. Hankkeen avulla vastataan sukupuolittuneeseen väkivaltaan tarjoamalla palveluita ja turvallisia tiloja väkivallan uhreille sekä lisäämällä yhteisön tietoisuutta Kayahin maakunnassa, Myanmarin kaakkoisosassa. Tähän sisältyy koulutuksia psykososiaalisesta tuesta, sukupuolesta ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta 20 fasilitaattorille sekä palveluita (24/7 auttava puhelin, turvatalo, neuvonta ja oikeudelliset palvelut) 200 tytölle ja naiselle.
2. Hankeen avulla osallistutaan COVID-19-pandemian vastaisiin toimiin vaikeasti tavoitettavilla alueilla Kachinin ja Kayahin maakunnissa. Hankkeen turvin jaetaan 1 117 henkilökohtaista suojavarustetta neljällä terveysasemalla, hygieniapakkauksia 8 000 naiselle, ruokatarvikkeita hätäapuna 700 hengelle sekä 80 000 saippuaa ja 80 000 kirurgista hengityssuojaa.

Budjetti: 171 907 USD
Kesto: 1 vuosi
Aloituspäivä: 1.1.2020
Sektori: Humanitaarinen apu/Terveys ja turvallisuus
Rahoittaja: YK:n väestörahasto UNFPA

Vihreällä taustalla teksti 3. Terveyttä ja hyvinvointia sekä sydänkäyrä.
Punaisella taustalla teksti 5. Sukupuolten tasa-arvo
Pinkillä taustalla teksti: 10, Eriarvoisuuden vähentäminen

Sukupuoleen perustuvan väkivallan suojelun tehostaminen Kachinin maakunnassa, Myanmarissa

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa suojelujärjestelmää sukupuolittuneen väkivallan ehkäisemiseksi ja siihen vastaamiseksi maansisäisillä pakolaisleireillä, jotka sijaitsevat Bhamossa ja Waingmaw Townshipissa. Hankkeen avulla lisätään tietoisuutta sukupuolittuneesta väkivallasta, tarjotaan tukea uhreille, osallistetaan yhteisöt mukaan toimintaan ja vahvistetaan niiden kykyä vastata ja ehkäistä väkivallan riskejä. Vapaaehtoisten oikeudellisten avustajien verkoston jäsenet toimivat hankkeen yhteyshenkilöinä yhteisöissä. Hankkeessa perehdytetään työntekijöitä sukupuoleen perustavasta väkivallasta. Väkivallan uhreille tarjotaan oikeusapua sekä perustetaan turvatalo ja ympärivuorokautinen auttava puhelin suojelun parantamiseksi Laizassa, Waingmaw Townshipissa. Hankkeesta hyötyy suoraan tai välillisesti noin 14 720 ihmistä, jotka asuvat 15 maansisäisten pakolaisten leirillä.

Budjetti: 127 000 USD
Kesto: 1 vuosi
Aloituspäivä: Suunniteltu aloituspäivä 1.9.2020, aloitus siirtyi marraskuuhun 2020 COVID-19-pandemian vuoksi
Sektori: Humanitaarinen avustus/Suojelu
Rahoittaja: Myanmarin humanitaarinen rahasto MHF

Punaisella taustalla teksti 5. Sukupuolten tasa-arvo
Pinkillä taustalla teksti: 10, Eriarvoisuuden vähentäminen

Nuorten kurssilaisten videotervehdykset

25-vuotias opiskelija valmistui Pakolaisavun Basic Computer Training -kurssilta viime vuonna. Hän oppi kurssilla tietoteknisten taitojen lisäksi markkinointia, yrittäjyystaitoja, sekä löysi varmuutta esiintymistaitoihinsa. Valmistumisen jälkeen opiskelija sai työpaikan paikallisen pankin konttoristina. Katso kaikki kurssilaisten videot YouTube-kanavaltamme.

Lue lisää työstämme ulkomaan toimintamaissa

Ota yhteyttä:

Massimo Lanciotti
Päällikkö, humanitaarinen työ ja kansainvälinen rahoitus
massimo.lanciotti(a)pakolaisapu.fi
+358 44 709 5807
Myanmarin toimisto:
 

#40, Room-101, Myay Nu Street, Myaynigone North Ward,
Sanchaung Township, Yangon

+95 1 379 299
officeygn@refugeecouncil.fi