Monikulttuurinen yhdistyskenttä yhteiskunnallisena vaikuttajana

Ihmisiä istumassa kokoushuoneen pöydän ääressä keskustellen.

Mitä monikulttuurisissa yhdistyksissä ajatellaan yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta? Pakolaisavun Järjestöhautomo teetti vuoden vaihteessa kartoituksen monikulttuurisesta yhdistyskentästä, joka keskittyi erityisesti yhdistysten yhteiskunnalliseen rooliin ja vaikuttamiseen. Kartoitusta varten haastateltiin 65 yhdistyksen edustajaa. Kartoitus on jatkoa vuonna 2019 valmistuneelle laajemmalle tarvekartoitukselle, joka käsitteli monikulttuurisen yhdistyskentän tarpeita ja tilannetta.

Suurin osa haastatelluista yhdistyksistä kertoi vaikuttavansa aktiivisesti yhteiskuntaan 

Yhteiskunnallisella vaikuttamisella tarkoitetaan yhdistyksissä monia eri asioita. Suurin osa kartoitukseen haastatelluista yhdistyksistä (80 %) kertoivat vaikuttavansa aktiivisesti toiminnallaan yhteiskuntaan. Yhdistykset kuitenkin katsoivat vaikuttamiseksi jo yhdistyksen olemassaolon ja päivittäisen perustyön. Lisäksi noin kolmasosa haastatelluista yhdistyksistä teki vaikuttamistyötä tietoisesti kohdistaen siihen erityisiä resursseja. Monikulttuurisella kentällä toimivat yhdistykset haluavat vaikuttaa erityisesti kotoutumisen onnistumiseen, kulttuurien kohtaamiseen, maahanmuuttaneiden aktiiviseen osallisuuteen yhteiskunnassa sekä oman kulttuurin ylläpitoon.

Yhdistykset kaipaavat vaikuttamiseen resursseja ja tukea

Vaikuttamistyön haasteet heijastelevat yhdistystoiminnan yleisiä haasteita. Kartoitukseen haastateltujen yhdistystoimijat kertoivat, että eniten vaikeuksia tuottaa puute resursseista, kuten rahoituksesta ja aktiivisista vapaaehtoisista. Yhtenä vaikuttamistyön haasteena nousi esiin myös viranomaisyhteistyön vaikeus sekä suomalaisen yhteiskunnan byrokraattisuus. Tukea toivottiin muun muassa verkostoitumiseen, yhdistyksen viestinnän ja näkyvyyden parantamiseen sekä yhteistyöhön viranomaisten kanssa. Apu viestinnässä sekä yhteistyön lisääminen eri järjestöjen ja muiden instituutioiden välillä koettiin keinoiksi, joiden avulla yhdistykset voisivat kehittää yhteiskunnallista vaikuttamistaan.

Kartoituksen tuloksia hyödynnetään Järjestöhautomon työssä

Järjestöhautomon työn tavoitteena on tukea moninaista ja aktiivista kansalaisyhteiskuntaa, jossa erilaiset yhdistykset saavat äänensä kuuluviin. Järjestöhautomo kehittää yhdistysten osaamista suosittujen koulutusten ja neuvontapalvelun avulla. Järjestöhautomo pyrkii osaltaan edistämään myös sitä, että monikulttuurisen kentän yhdistysten asiantuntemusta hyödynnettäisiin monipuolisesti yhteiskunnallisessa kehittämistyössä. Järjestöhautomossa onkin suunnitteilla yhdistyksen vaikuttamistyötä tukeva koulutuskokonaisuus, josta tiedotamme lisää myöhemmin tänä vuonna. Hyödynnämme kartoituksen antamaa tietoa koulutuksen suunnittelussa ja Järjestöhautomon työn kehittämisessä tulevaisuudessa.

Tutustu kartoitukseen kokonaisuudessaan tästä.