Huomioita kotoutumista edistävän lain uudistuksesta

Henkilö puhuu seisaallaan, yleisö istuu.

Suomen hallitukset ovat yrittäneet uudistaa kotoutumislakia 1990-luvulta lähtien. Kotoutumislain tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttaneiden työllisyyttä ja sitä tukevia valmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Lain tavoitteena on lisäksi edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. 

Monet kolmannen sektorin toimijat kotoutumiskentällä ovat tehneet erittäin mielenkiintoisia ehdotuksia kotoutumislain uudistustarpeista. Ehdotuksia ovat tuoneet esille esimerkiksi Suomen Pakolaisapu ry, ETNO ja kotoutumisen lainsäädännön uudistamisen seurantatyöryhmä (KLUS). 

Nyt Marinin hallitus esittää, että nykyinen laki kumotaan ja korvataan uudella kotoutumisen edistämisestä annettavalla lailla, joka tulisi voimaan vuonna 2024. 

Uuden lain mukaan kotoutumisen edistämisen vastuu siirretään suurimmalta osin kunnille ja osittain hyvinvointialueille. Nykyisen järjestelmän yhtenä ongelmana on sen pirstaleisuus ja vastuiden epäselvyys. Siksi olisi nyt äärimmäisen tärkeää selkeyttää kaikkien toimijoiden rooleja, niin kunnan ja hyvinvointialueiden kuin yhteistyöjärjestöjen.  

Kulttuuri-inklusiivisuus on asia, joka olisi otettava huomioon palveluiden tuottamisessa ja laissa. Jos ihmisen kulttuurinen tausta huomioitaisiin palveluissa nykyistä paremmin, se parantaisi palveluiden vaikuttavuutta. On tärkeää, että uudessa kotoutumislaissa taataan maahanmuuttaneiden oikeus omakieliseen palveluun ja tietoon. Näin heille voidaan tehokkaasti lyhyessä ajassa tehdä selväksi suomalaisen yhteiskunnan perussäännöt ja käytännöt. Lisäksi on tärkeää, että omakielistä palvelua voi saada vakavissa kriisitilanteissa ja oikeudellisissa asioissa. 

Suomen Pakolaisapu on vuosien ajan kehittänyt alkuvaiheen kotoutumispalveluihin omakielistä ja valtakunnallisesti yhdenmukaista yhteiskuntaorientaatio-kurssia ja nyt tulevassa laissa siitä tulee osa kaikille maahanmuuttaneille tarjottavia kotoutumispalveluita. Kyseessä on vasta Suomeen muuttaneille suunnattu lyhyt kurssi, joka tarjoaa heidän omalla äidinkielellään perustavanlaatuista tietoa Suomessa asumisesta, elämisestä ja työskentelemisestä. Kurssi antaa maassa tarvittavia kansalaistaitoja, tutustuttaa tulijan Suomen historiaan ja antaa hyvät eväät Suomeen kotoutumiseen. Tärkeimpänä elementtinä yhteiskuntaorientaatio vahvistaa maahanmuuttajien ymmärrystä heidän omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan ja siten vahvistaa heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa.

Ala Saeed
Asiantuntija, yhteiskunnan vastaanottavuus ja tasa-arvo