Haemme tarjouspyyntöjä monikulttuurisen yhdistyskentän kartoitukselle

Suomen Pakolaisapu on Suomen suurin pakolais- ja siirtolaiskysymyksiin erikoistunut asiantuntijajärjestö. Autamme vuosittain tuhansia ihmisiä toipumaan konflikteista ja kotoutumaan uusiin yhteiskuntiin. Lähes 60 vuoden aikana työmme on näkynyt Suomen lisäksi Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Euroopassa.

Otamme vastaan nyt tarjouksia monikulttuurista yhdistyskenttää koskevan kartoituksen tuottamisesta. Kartoitus tulee Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon käyttöön. Kartoituksen tarkoituksena on selvittää monikulttuurisen yhdistyskentän roolia ja halua vaikuttaa yhteiskunnassa.

PERUSTIEDOT

Tilaaja

Y-tunnus

Osoite

Tarjouksen jättöpäivä

Suomen Pakolaisapu ry (Myöhemmin ”Tilaaja” tai ”Pakolaisapu”)

0202243-0

Elimäenkatu 15 (keskustoimisto) 00510 Helsinki

Tarjous on jätettävä 19.10.2022 klo 16:00 mennessä osoitteeseen kaisa.kannuksela@pakolaisapu.fi.

Sopimus

Valitun toimittajan kanssa laaditaan sopimus, jonka liitteitä ovat tarjouspyynnön dokumentit, toimittajan tarjous sekä tarvittavat yleiset sopimusehdot. Laskutus tapahtuu sovitun maksuerätaulukon mukaisesti ja maksuehto on 21 pv netto.

Lisätiedot

Toimittaja voi pyytää lisätietoja tarjouspyynnöstä osoitteesta kaisa.kannuksela@pakolaisapu.fi viimeistään keskiviikkona 12.10.2022. Vastaukset lisätietoihin toimitetaan viimeistään perjantaina 14.10.2022.

1. Nykytilan kuvaus

Järjestöhautomo on toiminut osana Suomen Pakolaisapua vuodesta 2005 lähtien. Toiminnan tavoitteena on tukea maahanmuuttaneiden aktiivista kansalaisuutta ja yhteiskunnallista osallisuutta tukemalla heidän perustamiaan yhdistyksiä koulutuksin ja konsultoiden.

Vuonna 2022 toteutettavan monikulttuurisen yhdistyskentän kartoituksen tarkoituksena on tuottaa ajantasaista tilannekuvaa monikulttuurisesta yhdistyskentästä. Järjestöhautomo on toteuttanut edellisen monikulttuurista yhdistyskenttää koskevan kartoituksen vuonna 2019. Tuolloin tavoitteena oli kartoittaa, millaisia yhdistyksiä kentällä toimii ja millaisia tarpeita niillä on. Selvitykseen osallistui 300 järjestöä, joista 276 haastateltiin puhelimitse ja 24 vastasi kyselyyn itsenäisesti verkossa.

2. Kartoituksen sisältö ja aikataulu

Kartoituksen tavoitteena on selvittää monikulttuurikentällä toimivien yhdistysten yhteiskunnallisia tehtäviä, merkitystä sekä halukkuutta ja edellytyksiä vaikuttaa yhteiskunnassa. Kartoituksen tuloksia hyödynnetään Pakolaisavun ja Järjestöhautomon työssä.

Kartoitus voidaan toteuttaa esimerkiksi puolistrukturoidulla kyselyllä ja puhelinhaastatteluilla. Kartoituksen toteuttaja saa yhdistystoimijoiden yhteystiedot Järjestöhautomolta, jolla on yhteensä noin 800 yhdistyksen yhteystiedot.

Tarjouksessa on tärkeää huomioida, että yhdistystoimijoiden tavoittaminen voi olla välillä haasteellista, ja vaatii toteuttajalta sinnikkyyttä ja sitä, että hän osaa perustella kohderyhmälle kartoituksen merkityksen ja hyödyn.

Kartoitus on tarkoitus toteuttaa marras-joulukuussa 2022 siten, että loppuraportti on valmis vuoden 2022 loppuun mennessä. Pyydämme kartoituksen tuloksia valmiiksi analysoituina ja siten, että ne ovat ytimekkäästi Pakolaisavun hyödynnettävissä.

Kartoituksen tavoitteena on vastata seuraaviin kysymyksiin:

 1. Miksi yhdistys on olemassa ja keitä varten?
 2. Millaisia ongelmia yhdistys pyrkii ratkaisemaan yhteiskunnassa?
 3. Mitä hyötyä yhdistyksen toiminnasta on sen jäsenille, kohderyhmälle ja yhteiskunnalle laajemmin?
 4. Millaisia haasteita yhdistyksillä on?
 5. Millaisiin asioihin yhdistykset haluaisivat vaikuttaa yhteiskunnassa?
 6. Millaisia haasteita ja toiveita yhdistyksillä on yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyen?

Pyydämme kirjaamaan tarjoukseen seuraavat seikat:

 1. Tarjouksen tekevän tahon yleiset tiedot sekä kuka tai ketkä ovat vastuussa toteutuksesta sekä heidän referenssinsä
 2. Kartoitussuunnitelma:
  a) Kuvaus kartoituksen menetelmistä ja prosessista, aineiston keruusta, analysoinnista ja raportoinnista
  b) Kartoituksen aikataulu
  c) Kartoituksen tekijä ja henkilötyömäärä (tuntimäärä eri työvaiheille: suunnittelu, aineiston keruu, analysointi ja raportointi)
 3. Kokonaiskustannusarvion sisältäen kustannusten yksityiskohtaiset määräytymisperusteet: tuntimääräarvio ja tuntihinta, palkkakulut, matkustuskulut, materiaalikulut, alv. ym.)
3. Soveltuvuusehdot

Tarjouksessa tulee nimetä vastaava toteuttaja, jonka tulee todistaa soveltuva, relevantti kokemus ja osaaminen:

 1. vähintään alempi korkeakoulututkinto
 2. mahdolliset referenssit jo tehdyistä samankaltaisista töistä
4. Tarjousten käsittely ja valinta

Toteuttaja valitaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Vertailuperusteista painotetaan ensisijaisesti laatua ja aikatauluun liittyviä tekijöitä ja toissijaisesti hintaa. Kartoituksen tekijäksi valittu tekee ennen varsinaisen työn aloittamista tarkennetun työsuunnitelman, jonka tilaaja hyväksyy.

 1. Laatukriteerit: Kartoitussuunnitelman toteutuksen sopivuus suhteessa arvioitavaan kohteeseen ja arvioidun laatutason perusteella. Laatua arvioidaan toimittajan toimittamien palvelukuvausten ja referenssien kautta.
 2. Aikataulu: Toimeksiannon toteuttaminen yllä esitetyn aikataulun puitteissa.
 3. Hinta