Kohti yksilöllistä ja tuloksellista kotouttamista

Pakolaisavun Tukiverkko-toiminta

Hallitusohjelmasuositus 3/3 – Omakielinen yhteiskuntaorientaatio vahvistaa maahanmuuttajan ymmärrystä niin suomalaisesta yhteiskunnasta kuin omista oikeuksista ja velvoitteista. Siksi Suomen Pakolaisapu suosittelee tulevan hallituksen ottavan omakielisen ja valtakunnallisesti yhtenäisen yhteiskuntaorientaation osaksi kotoutumistoimenpiteitä.

Kotoutumislain mukaan kaikilla maahanmuuttajilla on yhtäläiset oikeudet alkukartoitukseen ja kotouttamistoimenpiteisiin. Käytännössä kotouttamisjärjestelmää käyttävät tänä päivänä kuitenkin lähinnä pakolaiset ja työttömät työnhakijat. Pakolaisavun vaikuttamistyön päällikkö Ida Schaumanin mukaan olisi tärkeää, että myös muut ryhmät pääsisivät hyötymään kotouttamistoimenpiteistä kuten laki määrää.

”Kotouttamisen kokonaisvastuu olisi hyvä keskittää yhdelle taholle, joko kunnille tai tuleville maakunnille. Nykyinen järjestelmä jakaa ihmiset TE-palveluiden tai kuntien asiakkaisiin ja tämä on johtanut siihen, että kotoutumispalvelut eivät tavoita kaikkia”, Schauman sanoo.

Työmarkkinoiden ulkopuolella olevat ryhmät, kuten lapsia kotona hoitavat naiset, jäävät usein täysin yhteiskunnan ulkopuolelle. Siksi eri väestöryhmien kotoutumisen erityishaasteet on otettava entistä paremmin huomioon kotouttamisjärjestelmässä.

Kotoutumiskoulutus on yksi keskeisimmistä kotouttamistoimenpiteistä. Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on kielenoppimisen lisäksi tutustuttaa ja kiinnittää maahanmuuttajat suomalaiseen yhteiskuntaan. Schaumanin mukaan varsinkin yhteiskuntaorientaatioon tarvitaan muutoksia.

”Yhteiskuntaorientaatiota tarjotaan maahan muuttaneille lähinnä suomenkielellä, vaikka heidän kielitaitonsa on usein vielä riittämätön tarvittavan ymmärryksen saavuttamiseksi. Monessa muussa Euroopan maassa yhteiskuntaorientaatiota tarjotaan mahdollisuuksien mukaan omakielisenä tai kielellä, jonka osallistuja hallitsee hyvin. Tämä malli olisi hyvä ottaa käyttöön myös Suomessa” Schauman sanoo.

Schaumanin mukaan olisi myös tärkeää panostaa kielen opetuksen laatuun. Suomessa tehdään sinänsä oikeita asioita; tarjotaan kielen opetusta, tietoa yhteiskunnasta ja tukea työllistymiseen sekä opiskeluun, mutta palveluissa on tunnistettavissa puutteita ja heikkouksia. Palveluissa on myös liikaa vaihtelua kuntien välillä. Keskeisimpiin kotoutumispalveluihin tarvitaan yhtenäisyyttä laadun, vaikuttavuuden ja tasalaatuisuuden takaamiseksi. Onnistunut kotoutuminen vaatii yhteistyötä eri sektorien kesken.

Jotta pääsisimme kohti yksilöllistä ja tuloksellista kotouttamista, Suomen Pakolaisapu esittää kolme konkreettista hallitusohjelmasuositusta: omakielisen yhteiskuntaorientaation käyttöönottaminen, kielenopetuksen laadun parantaminen sekä laadukkaaseen alkukartoitukseen panostaminen.

Lue lisää: Suomen Pakolaisavun suositukset hallitusohjelmaan 2019-2023