Kulttuuritulkkauksen avulla voidaan edistää perheen kotoutumista

Pakolaisavun ohjaaja Jenny Joensuu keskustelee maahanmuuttajataustaisen äidin kanssa hänen lapsensa leikkiessä vieressä

Suomen Pakolaisavun Linkki-hankkeessa on kehitetty kulttuuritulkkausta, jota tarjotaan maahanmuuttajataustaisten perheiden ja päiväkotien, koulujen sekä muun palvelujärjestelmän henkilökunnan kohtaamistilanteissa. Kulttuuritulkkauksen tavoitteena on vahvistaa henkilökunnan ja perheen vuorovaikutusta, lisätä yhteisymmärrystä ja synnyttää molemmin puolista luottamusta.

Kulttuuritulkkauksella tarkoitetaan työmuotoa, jossa kielellisen tuen lisäksi välitetään kulttuurista tietoa eri osapuolille, sekä tarjotaan neuvontaa ja henkistä tukea maahanmuuttajaperheille. Vuonna 2019 Linkillä oli 146 kulttuuritulkkausta.

Linkki-hankkeen kulttuuritulkkeihin ollaan yhteydessä esimerkiksi tilanteissa, joissa koulun henkilökunnan ja maahanmuuttajataustaisen perheen vuorovaikutuksessa on haasteita. Ongelmia ei tuota pelkästään perheen vanhempien vähäinen kielitaito, vaan usein henkilökunnan ja perheen väliltä puuttuu yhteisymmärrys ja taustalla voi olla molemminpuolisia väärinymmärryksiä. Perheiden ymmärrys ja tieto suomalaisesta koulujärjestelmästä on usein vähäinen, ja koulun henkilökunta ei välttämättä tiedä maahanmuuttajaperheen taustoja ja tilannetta tarpeeksi hyvin.

Kulttuuritulkkauksia on tehty esimerkiksi tapauksissa, joissa lapsella on havaittu haasteita oppimisessa. Tällöin on ollut tärkeää selvittää lapsen, perheen ja henkilökunnan kesken, mistä oppimisvaikeudet johtuvat ja kuinka lasta voidaan parhaiten tukea. Linkin ohjaaja on auttanut vanhempia ja lasta ymmärtämään koulun henkilökunnan esiin nostamaa huolta sekä tukenut perhettä antamaan henkilökunnalle tietoa, joka voi edistää oppimisvaikeuksien syiden ymmärtämistä. Syyt oppimisvaikeuksien taustalla ovat aina yksilöllisiä ja niitä voi olla monenlaisia.

Toisinaan lasten kokemat traumat varhaisessa lapsuudessa voi nousta esiin kouluiässä oppimisvaikeuksina. Jotta lasta voidaan tässä asiassa tukea, on tärkeää luoda ymmärrystä perheen taustoista koulun henkilökunnalle ja toisaalta taas tuottaa tietoa perheelle erilaisista tukipalveluista lapsen oppimisen edistämiseksi. Omakielinen neuvonta ja perheen mahdollisuus tuottaa tietoa omalla äidinkielellä on kulttuuritulkkauksen keskeisiä elementtejä.

Linkin ohjaajien tuki perheelle jatkuu myös tarvittaessa kulttuuritulkkaustilanteen jälkeen. Linkin ohjaajat tarjoavat perheille henkistä tukea ja yksilöllistä neuvontaa esimerkiksi tilanteissa, joissa perhe tarvitsee koulun ulkopuolisia tukipalveluita. Linkin ohjaajat auttavat perheitä hakeutumaan oikeisiin palveluihin ja voivat tarjota kulttuuritulkkausta myös näiden palveluiden yhteydessä. Linkin ohjaajat voivat havaita myös muita kotoutumiseen liittyviä haasteita perheen tilanteessa, jolloin ohjaajat tarjoavat myös tukea kotoutumisen edistämiseksi. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun perheen toinen vanhempi ei ole osallistunut lainkaan suomen kielen kurssille ja on jäänyt kotiin lasten kanssa. Linkin ohjaajat antavat vanhemmille tietoa heidän oikeuksistaan, vastuistaan ja velvollisuuksistaan palvelujärjestelmässä ja motivoivat vanhempia edistämään omaa kotoutumistaan.

Vaikka jokaisen perheenjäsenen kotoutuminen on yksilöllistä, niin maahanmuuttajaperheet pitäisi kohdata palvelujärjestelmässä kokonaisvaltaisesti. Linkki-hankkeen kulttuuritulkkaus tarjoaa perheille ja eri palveluiden henkilökunnalle tukea, jotta tämä tavoite voidaan saavuttaa. Linkin ohjaajat työskentelevät arabian, kurdin, somalin, englannin ja suomen kielillä.

Perheiden tukeen liittyvät tiedustelut:
Ala Saeed, ohjaaja, Linkki-hanke, p. 044 776 4859
Jenny Joensuu, ohjaaja, Linkki-hanke, p. 044 779 0791
Fahria Guuleed, ohjaaja, Linkki-hanke, p. 044 781 6094