Selvityksemme kertoo: vapaaehtoistyöllä merkittävä vaikutus maahanmuuttajien arkeen

Pakolaisavun vapaaehtoisten virkistysillassa vapaaehtoiset laittavat kätensä yhteen

Suomen Pakolaisavun vapaaehtoistoiminta tarjoaa maahanmuuttajille kielitaitoa, hyvinvointia ja verkostoja. Vapaaehtoiset kehittävät toiminnan avulla esimerkiksi empatiataitojaan ja rohkeuttaan, selvisi vapaaehtoistoiminnan tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvityksestämme. Saavutimme asettamamme tavoitteet suurelta osin ja paikoin myös ylitimme ne. Vuosien 2017–2018 aikana vapaaehtoistoimintamme laajeni pääkaupunkiseudun ulkopuolelle ja vakiintui Lahteen, Turkuun ja Tampereelle, joissa toimii aktiivisia paikallisryhmiä.

Suomeen muuttaneet ihmiset ovat uuden elämän äärellä. Moni tarvitsee uusia tietoja ja taitoja toimiakseen aktiivisesti itselleen uudessa yhteiskunnassa. Suomen Pakolaisapu tarjoaa maahanmuuttajille välineitä kotoutumiseen ja hyvään elämään.

Osa tarjoamastamme kotoutumisen tuesta toteutuu parhaiten vapaaehtoisvoimin. Toimintamme vastaa tarpeisiin, jotka nousivat esiin vuonna 2017 tekemässämme vapaaehtoistoiminnan kartoituksessa. Sen mukaan vapaaehtoiset voivat erityisesti tukea kotoutujien kielitaidon ja verkostojen vahvistumista sekä auttaa heitä ymmärtämään suomalaista yhteiskuntaa.

Keväällä 2019 laadimme selvityksen kotoutumista edistävän vapaaehtoistoimintamme tuloksista ja vaikutuksista. Lähteinä käytimme kyselyaineistoja sekä syvähaastatteluja. Toimintaan osallistui vuosina 2017–2018 yhteensä 2 400 kotoutujaa. Vapaaehtoisina toimi 299 ihmistä. Keskityimme selvityksessä kotoutumista edistävään toimintaan, kuten Puhutaan!- ja Lähiluotsi-ryhmiin sekä Kaveriksi-tapahtumiin.

Vapaaehtoisten ohjaamissa Puhutaan!-ryhmissä maahanmuuttajat saivat mahdollisuuden keskustella suomeksi rennossa ilmapiirissä ja oppia samalla suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta. Vapaaehtoiset suunnittelevat keskustelutilaisuudet yhdessä kotoutujien kanssa. Vuonna 2018 toimintaan osallistuneista kotoutujista kolme neljäsosaa arvioi kielitaitonsa vahvistuneen ja 67 % sanoi oppineensa uutta Suomen yhteiskunnasta ja kulttuurista. Ryhmätoiminta vahvisti heidän itsevarmuuttaan käyttää suomen kieltä. Eräät kertoivat kielitaidon auttavan työnhaussa ja tuovan oikeudenmukaisempaa kohtelua asiointitilanteissa.

Kaveriksi-vapaaehtoiset järjestivät tapahtumia, joissa maahanmuuttajat tutustuivat samoista asioista kiinnostuneisiin paikallisiin. Yli puolet sai uusia tuttavia, jotkut myös hyviä ystäviä. Osallistujat kiittelivät sitä, että toiminnassa tunnistettiin ja purettiin ennakkoluuloja. Tärkeänä tuloksena pidettiin paikallisten ja eri maista muuttaneiden ihmisten kanssakäymistä.

Vapaaehtoiset lähiluotsit järjestivät vapaa-ajan toimintaa vastaanottokeskusten asukkaille. Turvapaikanhakijat pitivät toiminnan tärkeimpinä hyötyinä yhdessä tekemistä, vaihtelua arkeen, huolien unohtamista sekä hyvinvoinnin ja paikallistuntemuksen lisääntymistä. Toiminta auttoi heitä jaksamaan raskasta arkea ja muutti käsityksiä suomalaisista positiivisempaan suuntaan. Vaikutukset ulottuivat siis ihmisten motivaatioon kotoutua sekä hyvien väestösuhteiden kehittymiseen.

Lähes kaikki vapaaehtoiset kertoivat oppineensa Pakolaisavun koulutuksissa paljon pakolaisuudesta ja maahanmuutosta. Ymmärrys siirtolaisten tilanteesta kasvoi eniten vapaaehtoistehtävien ja kohtaamisten kautta. Vapaaehtoiset kertoivat oppineensa empatiaa, rohkeutta ja heittäytymiskykyä. Heidän vahva osaamisensa näkyi myös yhteistyökumppanien palautteessa, jonka mukaan toiminta oli ammattimaista ja laadukasta. Yhdeksän kymmenestä vapaaehtoisesta kertoi löytäneensä itselleen sopivan tavan edistää kotoutumista. Yli neljä viidestä oli tyytyväisiä Pakolaisavulta saamaansa tukeen. Vapaaehtoisten tukemista pyritäänkin jatkuvasti kehittämään.

Eräs Puhutaan!-ryhmissä mukana ollut vapaaehtoinen kertoi saaneensa toiminnasta muun muassa itsearvostusta ja onnistumisen iloa. ”Mietin välillä, jaksanko käydä siellä kerran viikossa. Mutta sitten ajattelen, mistä kaikesta voisin jäädä paitsi. Kuinka monesta asiasta olenkaan ollut fiiliksissä puolentoista vuoden aikana! Olen kuvitellut, että minulla ei ole ennakkoluuloja, mutta onhan niitä. Ihanaa, että ne ovat lähteneet suurelta osin pois. Näen nyt ihmiset eri lailla, kun kävelen kaupungilla.”

Tulosten pohjalta aiomme jatkossa täydentää vapaaehtoisten koulutuspalettia verkkokoulutuksilla, järjestää kotoutujille lisää mahdollisuuksia osallistua suunnitteluun ja kehittämiseen, tiedottaa toiminnastamme entistä tehokkaammin ja vahvistaa keikkamuotoista vapaaehtoistoimintaa.

Kiitos vaikuttavista saavutuksista kuuluu osaaville ja omistautuneille vapaaehtoisillemme ja toimintaan aktiivisesti osallistuneille kotoutujille. He ovat haastaneet itsensä, oppineet uutta ja rakentaneet siltoja ihmisten välille.