TURKKI

Turkissa on enemmän pakolaisia kuin missään muussa maailman valtiossa, 3,7 miljoonaa. Pakolaisten määrään ovat vaikuttaneet naapurimaiden pitkittyneet konfliktit, erityisesti Syyrian sisällissota. Alueilla, joissa pakolaisten osuus väestöstä on suuri,
muuttoliikkeellä on merkittävä vaikutus työllisyyteen ja palveluiden saantiin.
Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että asenteet pakolaisia kohtaan ovat kiristyneet.

Tukea syyrialaisille pakolaisille ja vastaanottaville yhteisöille

Turkki oli vuoden 2018 lopussa maailman suurin pakolaisten vastaanottajamaa: maassa on pakolaisia yhtä paljon kuin kolmessa seuraavaksi suurimmassa vastaanottajamaassa. Pakolaisten määrä lähti nousuun maassa vuoden 2012 lopussa, jolloin Syyrian kriisi laajeni sisällissodaksi. Turkissa elävistä pakolaisista valtaosa on syyrialaisia. Turkissa heillä ei ole pakolaisasemaa vaan heille on myönnetty väliaikainen oleskelulupa. Ilman turkin kielen taitoa, sopivaa koulutusta tai tarvittavia teknisiä taitoja pakolaisten työllistyminen on haastavaa. Kielitaidottomat pakolaiset jäävät usein myös palvelujärjestelmien, kuten koulutuksen ja terveydenhuollon, ulkopuolelle.
 
Suomen Pakolaisapu on vuoden 2019 alusta tukenut Turkissa syyrialaisten pakolaisten ja vastaanottajayhteisöjen sopeutumista ja selviytymistä. Pakolaisavun tuella vahvistetaan eri ryhmien välisiä suhteita järjestämällä mahdollisuuksia kohtaamiseen yhteisissä koulutuksissa ja tilaisuuksissa. 
 
Pakolaisapu kanavoi tukensa paikallisen kumppanijärjestönsä YUVA:n kautta. YUVA on tukenut pakolaisten suojelua, tarjonnut koulutusta ja tuonut toimeentulomahdollisuuksia jo vuodesta 2013.
 

Pakolaisapu Turkissa

Pakolaisapu tuki Turkissa sekä syyrialaisia pakolaisia että vastaanottajayhteisöjä. Ennen kaikkea työllä haluttiin tukea haavoittuvimmassa asemassa olevia, kuten seksuaalista ja sukupuolittunutta väkivaltaa kokeneita, lapsiavioliitosta selvinneitä, vammaisia henkilöitä ja naisia, joilla ei ole pääsyä muihin koulutusmahdollisuuksiin tai psykososiaaliseen tukeen.

Kieliopetus

Pakolaisapu tarjosi syyrialaispakolaiselle turkin kielen kursseja. Kielitaito on merkittävä osa toimintaa, sillä se mahdollistaa opiskelun, toimeentulon hankkimisen sekä turkkilaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käytön.

Ammatilliset kurssit

Haavoittuvimmille ryhmille järjestettiin ammatillisia koulutuksia sekä turkin kielen kursseja. Kielitaidon ja ammatillisten valmiuksien vahvistumisen myötä syyrialaisten pakolaisten toimeentulomahdollisuudet ja kyky selviytyä uudessa ympäristössä parantuivat.

Sosiaalinen yhtenäisyys

Kirkhanin syyrialaisväestön ja turkkilaisväestön kanssakäyminen on vähäistä ja välit ovat kiristyneet talous- ja työllisyystilanteen huonontuessa sekä pakolaisuuden pitkittyessä. Pakolaisavun tukemassa hankkeessa tuotiin yhteen ihmisiä eri taustoista ja lisättiin näin sosiaalista yhtenäisyyttä. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä turkkilaisten järjestöjen sekä paikallisviranomaisten kanssa erilaisten tapahtumien, kuten taide- ja katutapahtumien sekä urheilukisojen, järjestämisessä.

Lasten koulunkäynnin tuki

Istanbulissa tuettiin ala- ja yläkouluikäisten pakolaislasten koulunkäyntiä paikallisissa koulussa tarjoamalla turkin kielen opetusta sekä tukiopetusta matematiikassa ja luonnontieteissä. Lisäksi järjestettiin nuorille suunnattua elämäntaitokoulutusta sekä ammatinvalintaan liittyvää opinto-ohjausta. Tavoitteena oli vähentää lasten ja nuorten koulunkäynnin keskeytyksiä, työssäkäyntiä ja lapsiavioliittoja.

Projektin yhteenveto

Kestävät palvelut Syyrian pakolaisille Turkissa

Hankkeen tavoitteena oli parantaa syyrialaisten ja vastaanottavien yhteisöjen keskinäisiä suhteita sekä kykyä ennakoida, hallita ja toipua vastoinkäymisistä osallistavan lähestymistavan avulla Turkin kaupunkiympäristöissä.

Hanke toteutettiin Kirkhanin alueella Hatayn maakunnassa Kaakkois-Turkissa sekä Istanbulissa.

Hankkeen edunsaajat:

Kieliopetus
Pakolaisapu järjesti yhteensä 614 Turkissa asuvalle syyrialaispakolaiselle turkin kielen kursseja, jotka tarjoavat paremmat mahdollisuudet selviytyä uudessa ympäristössä.

Ammatilliset kurssit
Ammatillisiin koulutuksiin osallistui 345 syyrialaista ja turkkilaista. 

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus
Yhteisiin tapahtumiin osallistui 733 turkkilaista ja syyrialaista. Taitokoulutuksissa oli 769 osallistujaa, joista 30 % oli turkkilaisia.

Lasten koulunkäynnin tuki
Yhteensä 753 nuorta ja lasta sai tukea koulunkäyntiin.

Viranomais- ja järjestökoulutuksissa, joissa käsiteltiin muun muassa naisten, pakolaisten ja vammaisten oikeuksia ja palveluiden tarjontaa, oli 130 osallistujaa.

Budjetti: 690 000 euroa
Kesto: 27 kuukautta
Aloituspäivä: 1.1.2019
Sektori: Kehitysyhteistyö/Toimeentulo, Aikuiskoulutus, Sosiaalinen yhtenäisyys
Rahoittaja: Ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksikkö

Lue lisää: