Keräyslupa ja rekisteriseloste

Rahankeräyslupa

Poliisihallituksen rahankeräyslupa RA-2017-854 / 1.1.2018-31.12.2022

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
(päivitetty 1.3.2018)

Rekisterinpitäjä
Suomen Pakolaisapu ry
Elimäenkatu 15
00510 Helsinki
puh. (09) 696 2640 (ma-pe klo 9.00-15.00)
pakolaisapu.fi

Rekisteriasiat
Rekisteriasioista vastaa:

Suomen Pakolaisapu ry
Elimäenkatu 15
00510 Helsinki
puh. (09) 696 2640 (ma-pe klo 9.00-15.00)
toimisto@pakolaisapu.fi

Rekisterin nimi
Suomen Pakolaisapu ry:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Rekisterin käyttötarkoituksena on Suomen Pakolaisavun asiakas- ja jäsensuhteiden hoitaminen, lahjoittajasuhteiden ja -tietojen hallinnointi ja varainhankinta, toiminnasta tiedottaminen, vapaaehtoistoiminnan koordinointi, järjestön toiminnan kehittäminen sekä muu yksityisyyden suojan periaatteita ja henkilötietolainsäädäntöä noudattava Suomen Pakolaisavun sidosryhmäsuhdetoiminta.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu tiedotus sekä tietojensa luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Yhteydenpito asiakkaan ja Suomen Pakolaisavun välillä voidaan tallentaa asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Rekisterin tietosisältö 
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
yhteystiedot (henkilön nimi, osoite, puhelin ja sähköposti, organisaation yhteystiedot)
jäsenyys- ja lahjoittajatiedot (liittymispäivä, jäsenyysmaksu- ja lahjoitustiedot)
asiakassuhdetiedot (asiakasnumero, kieli, asiakkaan antamat demografia- ja lisätiedot)
lupatiedot
asiakassuhteen päättymistiedot

Säännönmukaiset tietolähteet 
Tietoja saadaan pääsääntöisesti asiakkailta suoraan lahjoitusten, Parempi Lahja -verkkokauppa-asioinnin, jäsenyyden tai muun Pakolaisavun organisoiman toiminnan yhteydessä, puhelimitse, sähköpostilla, tapahtumissa ja koulutuksissa sekä sähköisten Internet-lomakkeiden avulla. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tietoja jotka muodostuvat asiakaspalvelun tai tietojen ylläpidon yhteydessä. Henkilötietoja voidaan saada Fonectalta tai suoramarkkinointi- ja päättäjärekisterien kautta kuitenkin rekisteröidyn suostumuksia kunnioittaen ja lainsäädäntöä noudattaen. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää väestörekisteriä.

Julkisissa viroissa toimivien henkilöiden, koulujen ja organisaatioiden työntekijöiden työhön liittyvät osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet voidaan kerätä julkisilta verkkosivuilta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai laissa määrätyltä osuudelta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaaliset aineistot säilytetään Suomen Pakolaisavun toimesta luottamuksellisesti lukituissa kaapeissa. Sähköisesti käsiteltäviin tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilötietoja käsittelevät Suomen Pakolaisavun työntekijät ovat kirjoittaneet vaitiolosopimuksen. Ainoastaan Suomen Pakolaisavun työntekijöillä ja Suomen Pakolaisavun toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin.

Tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja tietojen poistaminen
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu.
Asiakkaan vaatimuksesta Suomen Pakolaisapu oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissään olevat virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Suomen Pakolaisapu ry
Elimäenkatu 15
00510 Helsinki
toimisto@pakolaisapu.fi