Yksilöllinen ja tuloksellinen kotoutuminen

Kotoutuminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja alkuvaiheen panostusta.

Pakolaisapu tekee työtä sen eteen, että jokainen maahanmuuttaja nähdään yksilönä ja että kotouttamistoimeenpiteet antavat parhaat edellytykset uuden elämän rakentamiselle.

Toimiva kotouttaminen vaatii yhteistyötä eri sektorien kesken eikä se ole vain yksittäisten toimijoiden vastuulla. Kotoutuminen on puolestaan paljon laajempi käsite kuin kotouttaminen – kyse on kokonaisvaltaisesta oman paikan löytämisestä uudessa yhteiskunnassa.

Kotoutumislain mukaan kaikilla maahanmuuttajilla on yhtäläiset oikeudet kotouttamistoimenpiteisiin. Käytännössä kotouttamisjärjestelmää käyttävät tänä päivänä kuitenkin lähinnä pakolaiset. Pakolaisapu pitää tärkeänä, että myös muut ryhmät pääsisivät hyötymään kotouttamistoimenpiteistä kuten laki määrää.

Suomen tai ruotsin kielen opetus on yksi keskeisimmistä kotouttamistoimenpiteistä. Tällä hetkellä ihmisten eri elämäntilanteita, tarpeita ja osaamistasoja ei kuitenkaan oteta riittävästi huomioon kielenopetuksessa. Pakolaisapu pitää tärkeänä, että kielenopetukseen kohdistetaan nykyistä enemmän resursseja.

Yhteiskuntaopetukseen ei ole olemassa yhtenäistä materiaalia, ja opetuksen laatu vaihtelee huomattavasti palveluntuottajasta riippuen. Kotoutumisen näkökulmasta myös tuloksellisuus on ollut heikkoa.

Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on kielenoppimisen lisäksi tutustuttaa ja kiinnittää maahanmuuttajat suomalaiseen yhteiskuntaan. Ruotsissa vastaava yhteiskuntaopetus annetaan mahdollisuuksien mukaan omakielisenä tai muulla kielellä, jonka osallistuja hallitsee hyvin.

Omakielinen yhteiskuntaorientaatio vahvistaisi maahanmuuttajien ymmärrystä niin suomalaisesta yhteiskunnasta kuin omista oikeuksista ja velvoitteista. Siksi Pakolaisapu esittää, että yhteiskuntatiedon opetus erotetaan kieliopetuksesta omakieliseksi ja valtakunnallisesti yhtenäiseksi yhteiskuntaorientaatioksi.

Koulutettujen maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille hidastavat merkittävästi ongelmat osaamisen tunnistamisessa ja aiemmin hankitun osaamisen hyväksi lukemisessa.

Maahanmuuttajan koulutuspolku on työllisyyden kannalta tärkeä. Pakolaisapu pitää tärkeänä, että aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista kehitetään ja laadukkaaseen alkukartoitukseen panostetaan.

Vaikka kotoutumisen ydin on työllistymisessä, se yksin ei riitä. Osallisuus yhteiskunnassa edellyttää kontaktia toisiin ihmisiin sekä mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa omaan elämäänsä. Tässä kansalaisyhteiskunnalla, maahanmuuttajayhdistyksillä, vapaaehtoistoiminnalla ja vertaisuudella voi olla merkittävä rooli.

Pakolaisavun suositukset

Jokaisen maahanmuuttajan oikeus alkukartoitukseen pitää toteutua myös käytännössä.

Suomen tulee ottaa käyttöön omakielinen ja valtakunnallisesti yhtenäinen yhteiskuntaorientaatio.

Suomen tulee kohdistaa enemmän resursseja kielenopetukseen, jotta eri tarpeet ja osaamistasot voidaan ottaa paremmin huomioon.

Suomen tulee panostaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen.

Suomen tulee kehittää ulkomaalaistaustaisten opinto-ohjausta niin, että se tukee aidosti ohjattavan omia kiinnostuksenkohteita.

Suomen tulee ottaa ulkomaalaistaustaisten tarpeet paremmin huomioon kaikessa päätöksenteossa.