Myönteinen asenneilmapiiri

Jokainen ihminen haluaa tulla hyväksytyksi. Yhteiskunnassa vallitsevat asenteet vaikuttavat siihen, pääseekö ihminen osalliseksi vai tuleeko syrjäytetyksi. Pakolaisapu edistää pakolaisten ja siirtolaisten yhdenvertaisuutta ja toimii sillanrakentajana eri väestöryhmien välillä.

Myönteinen asenneilmapiiri ja toimivat väestösuhteet ovat kotoutumisen kannalta välttämättömiä. Varsinainen kotoutuminen tapahtuu aina vuorovaikutuksessa uuden yhteiskunnan kanssa, keskeisimmin arkipäivän tilanteissa ja lähiyhteisöissä, kuten työpaikoilla, oppilaitoksissa, päiväkodeissa ja harrastuksissa.

Asenteet ja vuorovaikutussuhteet vaikuttavat turvallisuudentunteeseen sekä kykyyn ja haluun osallistua yhteiskuntaan. Sosiaaliset suhteet ovat yksi kotoutumista edistävistä tekijöistä. Tärkeitä ovat perhe, ystävät sekä koulutukseen ja ammattiin liittyvät verkostot.

Maahanmuuttajana on usein helpompi sopeutua ryhmään, jossa on muita saman kokeneita. Pelkästään maahanmuuttajista koostuva ryhmä ei kuitenkaan ole kotoutumisen kannalta pidemmän päälle paras vaihtoehto.

Uuteen yhteiskuntaan ja sen sosiaaliseen elämään mukaan pääsemiseksi olisi tärkeää edistää maahanmuuttajien ja valtaväestön kanssakäymistä. Pakolaisapu pitää tärkeänä, että rahoitettaessa kotoutumista edistäviä hankkeita arvioidaan huolellisesti hankkeen kotoutumista edistävät ja segregoitumista vähentävät vaikutukset.

Viime vuosina asenneilmapiiri on muuttunut kielteisemmäksi ja vuoden 2017 lopussa Suomi osoittautui yhdeksi Euroopan syrjivimmistä maista EU:n perusoikeusviraston FRA:n tekemässä tutkimuksessa.

Polarisoituneessa ja jännitteisessä ilmapiirissä on tärkeää käyttää tunteita rauhoittavia menetelmiä. Dialogi- ja sovittelutaidot lieventävät jännitteitä ja konflikteja ja edistävät myönteistä keskusteluilmapiiriä. Siksi Pakolaisapu esittää, että dialogi- ja sovittelutyöhön sekä syrjinnän vastaisiin hankkeisiin tulisi tehdä nykyistä suurempia panostuksia.

Hyvien väestösuhteiden luominen vaatii ”me ja he” -ajattelusta luopumista.

 

 

Vasta kun maahanmuuttajat nähdään tasavertaisina kansalaisina ja kuntalaisina, syntyy aito yhdenvertaisuus ja mahdollisuus käydä tasapuolista keskustelua. Yhdenvertaiseen ajatteluun ja kohteluun päästään silloin, kun maahanmuuttajilla ja jo maassa asuvilla on mahdollisuuksia kohdata ja keskustella avoimesti ilman vastakkainasettelua. Silloin voidaan nostaa esille ongelmia ja haasteita sekä ratkaista niitä.

Pakolaisavun suositukset

Suomen tulee edistää maahanmuuttajien ja valtaväestön kanssakäymistä. Tässä kansalaisyhteiskunnalla ja maahanmuuttajayhdistyksillä voi olla merkittävä rooli.

Suomen tulee tehdä nykyistä suurempia panostuksia sekä dialogi- ja sovittelutyöhön että syrjinnän vastaisiin hankkeisiin.

Suomen tulee arvioida huolellisesti kotoutumishankkeiden kotoutumista edistävät ja segregoitumista vähentävät vaikutukset.

Maahanmuuttajilla ja jo maassa asuvilla tulee olla yhteisiä kohtaamispaikkoja, joissa asioista voidaan keskustella avoimesti ja ilman vastakkainasettelua.

Päättäjien tulee arvojohtajina käyttää vastuullista kieltä maahanmuutosta ja pakolaisista.