Kestäviä ratkaisuja pakolaiskriisiin

Maailmassa on ennätysmäärä pakolaisia. Valtaosa heistä oleskelee maailman köyhimmissä maissa. Tilanteen helpottamiseksi tarvitaan ratkaisuja niin paikallisella, eurooppalaisella kuin globaalilla tasolla.

Pitkäaikainen kehitysrahoitus

Kehitysyhteistyö vähentää köyhyyttä ja luo toimeentulomahdollisuuksia kohdemaissa. Hauraiden maiden vahvistaminen ehkäisee konfliktien syntymistä ja tukee kestävää kehitystä. Pakolaisapu tekee työtä sen eteen, että kehitysyhteistyön rahoitus on kestävällä, ennakoitavalla ja riittävän korkealla tasolla.

Lue lisää

Pakolaisavun suositukset kehitysrahoitukseen

Suomen tulee nostaa kehitysyhteistyömäärärahansa 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta ja noston aikataulusta on julkaistava konkreettinen suunnitelma.

Suomen tulee nostaa kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen tuki vuoden 2015 tasolle.

Suomen tulee kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti ohjata vähintään 0,2 prosenttia bruttokansantuotteesta vähiten kehittyneille maille.

Oikeudenmukainen ja luotettava pakolaispolitiikka

Turvapaikan hakeminen on ihmisoikeus, mutta tämä oikeus ei tällä hetkellä kaikkien kohdalla toteudu. Suomen tulee arvioida uudelleen turvapaikkapolitiikkansa ja varmistaa, että pakolaisilla on turvallisia reittejä tulla Suomeen. Pakolaisapu tekee työtä sen eteen, että pakolaispolitiikka on luotettavaa, oikeudenmukaista ja inhimillistä.

Lue lisää

Pakolaisavun suositukset pakolaispolitiikkaan

Suomen tulee lopettaa palautukset vaarallisiin maihin.

Suomen tulee tehdä riippumaton selvitys turvapaikkalainsäädännön tiukennuksista ja Maahanmuuttoviraston toiminnasta.

Suomen tulee korottaa pakolaiskiintiötä 2 000:en ja ottaa käyttöön muita turvallisia reittejä.

Perheenyhdistäminen pitää olla mahdollista, ja tulorajat tulisi poistaa kansainvälistä suojelua saaneilta ihmisiltä.

Yksilöllinen ja tuloksellinen kotoutuminen

Muuttaminen uuteen maahan on aina haastavaa, varsinkin jos takana on traumaattinen menneisyys. Kotoutuminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja sen alkuvaiheeseen tulee panostaa. Pakolaisapu tekee työtä sen eteen, että jokainen maahanmuuttaja nähdään yksilönä ja että kotouttamistoimeenpiteet antavat parhaat edellytykset uuden elämän rakentamiselle.

Lue lisää

 

Pakolaisavun suositukset kotouttamiseen

Suomen tulee kohdistaa enemmän resursseja kielenopetukseen, jotta eri tarpeet ja osaamistasot voidaan ottaa paremmin huomioon.

Suomen tulee ottaa käyttöön omakielinen, valtakunnallisesti ja laadullisesti yhtenäinen yhteiskuntaorientaatio.

Suomen tulee panostaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen.

Suomen tulee ottaa ulkomaalaistaustaisten tarpeet paremmin huomioon kaikessa päätöksenteossa.

 Myönteinen asenneilmapiiri

Jokainen ihminen haluaa tulla hyväksytyksi. Yhteiskunnassa vallitsevat asenteet vaikuttavat siihen, pääseekö ihminen osalliseksi vai tuleeko hän syrjäytetyksi. Pakolaisapu tekee työtä pakolaisten ja siirtolaisten yhdenvertaisuuden eteen ja toimii sillanrakentajana eri väestöryhmien välillä.

Lue lisää

Pakolaisavun suositukset myönteisen asenneilmapiirin vahvistamiseen

Suomen tulee panostaa nykyistä enemmän dialogi- ja sovittelutyöhön sekä rasismia ehkäiseviin hankkeisiin.

Suomen tulee arvioida huolellisesti kotoutumishankkeiden kotoutumista edistävät ja segregoitumista vähentävät vaikutukset.

Maahanmuuttajilla ja jo maassa asuvilla tulee olla yhteisiä kohtaamispaikkoja, joissa asioista voidaan keskustella avoimesti ja ilman vastakkainasettelua.