Painopisteet

Pakolaisavun ulkomaan ohjelma tukee pakolaisia, paluumuuttajia ja kotimaansa sisällä paenneita ihmisiä uuteen alkuun muuttuneessa elämäntilanteessa.  

Vahvistamme koulutuksen kautta pakolaisten itsetuntoa, omavaraisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan arkeensa ja elämänsä suuntaan. Työmme kohdistuu erityisesti naisiin, nuoriin ja kaikista heikoimmassa asemassa oleviin pakolaisiin, kuten vammaisiin. Ulkomaan ohjelma jakautuu neljään teemaan:

Aikuisten peruskoulutus
Nuorisotyö
Toimeentulo
Kansalaisyhteiskunta

Aikuisten peruskoulutus

Pitkään jatkuneiden konfliktien seurauksena pakolaisilla ei usein ole ollut mahdollisuutta kouluttautua. Siksi toimeentulon vahvistaminen lähtee perustaitojen oppimisesta, kuten luku- ja laskutaidosta. Pakolaisapu järjestää lukutaito- ja kieliopetusta, johon liitetään esimerkiksi hygieniaan, terveyteen ja perhesuunnitteluun liittyvää koulutusta.

Tutkimusten mukaan koulutuksen hyödyt säteilevät laajasti yhteisöön ja yhteiskuntaan. Koulutetut äidit ja heidän lapsensa ovat terveempiä. Koulutetut aikuiset työllistyvät paremmin ja avioituvat myöhemmällä iällä. Koulutus auttaa katkaisemaan ylisukupolvisen köyhyyden kierteen ja lisää suvaitsevaisuutta.

Haastavissa oloissa on myös tärkeää, että koulutuksen hyödyt näkyvät arjessa nopeasti. Aikuiskoulutus tuo ripeästi välineitä, joilla on myönteinen vaikutus perheiden taloudelliseen tilanteeseen ja omavaraisuuteen. Ammatillinen koulutus ja yrittäjyyskoulutus avaavat ruohonjuuritason mahdollisuuksia tulevaisuuden rakentamiselle. Taloudellinen elpyminen yritystoiminnan ja työllistymisen kautta on tärkeää myös rauhan ylläpitämisen ja yleisen turhautumisen estämiseksi. Työttömyys on merkittävin syy liittyä aseellisiin joukkoihin tai rikollisryhmiin.

Konfliktin taustalla on usein demokratiavaje ja toimimaton hallinto. Tämän vuoksi sekä yksilöllisen että yhteisötason kehittäminen on tärkeää kansalaisten toipumiselle, turvallisuudelle sekä konfliktien ehkäisylle. Konfliktien syiden analysointi ja keinojen etsiminen näiden syiden poistamiseksi on tärkeä osa Pakolaisavun koulutuksia, joiden tarkoituksena on tukea demokraattista kehitystä ja syrjäytymisen ehkäisyä.

Nuorisotyö

Maailman pakolaisista puolet on lapsia ja nuoria. Sota ja pakolaisuus ovat vieneet heiltä mahdollisuudet itsenäisen elämän rakentamiseen tarvittavien taitojen hankkimiseen. Koulutusmahdollisuudet erityisesti pakolaisleireillä ja -asutusalueilla ovat rajalliset varsinkin nuorille, vaikka mielekäs toiminta ja uusien asioiden ja toimintatapojen oppiminen on nuorille erityisen tärkeää.

Näköalattomuus on yksi suurimpia syitä siirtolaisuuteen. Kun ihmisille tarjotaan mahdollisuuksia toimeentuloon omassa kotimaassa, heidän ei ole pakko lähteä etsimään elämän edellytyksiä muualta.

Nuoret voivat olla yhteiskunnalle mahdollisuus, mutta myös uhka vakaudelle, jos heille ei ole mielekkäitä tulevaisuudennäkymiä tarjolla. Tämän vuoksi Pakolaisapu kouluttaa nuoria ammattiin, jotta he voivat tulla itsenäisesti toimeen ja osallistua yhteiskunnan jälleenrakentamiseen.

Osa nuorista on tullut uuteen maahan yksin, koska he ovat joutuneet konfliktin aikana erilleen perheestään tai menettäneet sen. Osa on paennut aseellisten joukkojen pakkovärväystä. Näillä nuorilla on erityisen suuri tarve tukeen, jotta he voivat saada uusia taitoja ja koulutusta sekä käsitellä traumojaan.

Toimeentulonäkymien parantuminen on olennaista konfliktista toipuvan yhteiskunnan vakauden kannalta. Siksi Pakolaisapu panostaa nuorten ammatilliseen koulutukseen, johon ilman heikoimmassa asemassa olevilla nuorilla ja vammaisilla ei olisi pääsyä.

Pakolaisten nuorisoryhmissä harjoitellaan elämäntaitoja ja hyvää johtajuutta. Nuoret pohtivat yhdessä, mitä ryhmässä voi tehdä yhteiseksi hyväksi. Moni nuori unelmoi elämästä pakolaisasutusalueen ulkopuolella, vaikka todellisuudessa siellä vietetty venähtää usein vuosiksi tai jopa vuosikymmeniksi.

Muutosta odotellessa on järkevää käyttää aika hyväksi. Ryhmissä nuoret saavat kaipaamaansa tukea yhteiskuntaan ja aikuisuuteen kasvamisessa ja oppivat parhaassa tapauksessa elinkeinon, jolla tulla toimeen itsenäisesti.

Toimeentulo

Pakolaisavun tavoitteena on antaa pakolaisille keinoja hankkia itse toimeentulonsa. Koulutus ja toimeentulon hankkimiseen liittyvien taitojen vahvistaminen ovat köyhyyden vähentämisen kannalta ratkaisevan tärkeitä. Taloustaitojen opiskelu on lisännyt pakolaisten rohkeutta pienyrittäjyyteen.

Pakolaisten yhteiset säästöryhmät mahdollistavat pääoman kartuttamisen pienyrittäjyyden aloittamiseksi tai laajentamiseksi. Säästöryhmien ansiosta pakolaiset voivat esimerkiksi perustaa oman pienyrityksen ja laajentaa sitä lainan turvin. Pakolaisapu kouluttaa ryhmiä tehostamaan toimintaansa.

Esimerkiksi Ugandassa valtaosa pakolaisista asuu tarkoitukseen varatuilla pakolaisasutusalueilla, mutta yhä suurempi määrä pakolaisista jää kaupunkiin. Pakolaisasutusalueet ovat kooltaan suuria ja ne perustuvat pakolaisten omavaraiseen toimeentuloon, jota varten kukin perhe saa pienen maa-alan viljelyä varten. Vain uudet tulijat ja haavoittuvassa asemassa olevat saavat ruoka-apua. Muut tulevat toimeen pääasiassa viljelemällä.

Kansalaisyhteiskunta

Pakolaisuudessa ja pitkittyneiden konfliktien seurauksena verkostot ja yhdessä toimimisen perinteet ovat usein katkenneet. Pakolaisavun koulutuksissa olennaista on varsinaisten oppien lisäksi yhdessä tekeminen ja asioista päättäminen yhteisön kesken. Tavoitteena on väkivaltaisten konfliktien ehkäisy, syrjimättömyyden ja tasa-arvon lisääntyminen yhteisöissä sekä konflikteista kärsineiden yhteiskuntien vakauttaminen.

Koulutusten seurauksena heikoimmassa asemassa olevien luku- ja laskutaito parantuu, rauhanomainen kehitys yhteisöissä vahvistuu ja pakolaisten omat järjestöt toimivat paremmin.

Pakolaisavun hankkeissa pakolaisten omat järjestöt ja organisaatiot ovat keskeisellä sijalla. Niiden koulutuksella edistetään järjestöjen toimivuutta jäsentensä hyväksi pakolaisuuden aikana sekä pakolaisten mahdollisuuksia osallistua oman yhteisönsä ja yhteiskunnan kehittämiseen paluumuuton koittaessa.

 Alkuun