Omakielinen yhteiskuntaorientaatio-kurssi

Ihmisellä on paremmat mahdollisuudet kotoutua, jos hän ymmärtää, miten uusi yhteiskunta toimii.

Yhteiskunnan jäsenenä toimiminen ja omien asioiden hoitaminen edellyttää kansalaistaitoja, jotka perustuvat tietoon yhteiskunnasta. Pakolaisavun mukaan tämä perustavanlaatuinen tieto olisi hyvä antaa omakielisellä yhteiskuntaorientaatiokurssilla heti tänne muuttamisen jälkeen.

Tätä tarkoitusta varten Pakolaisapu on kehittänyt laajan yhteistyöverkoston kanssa Yhteiskuntaorientaatio-kurssin, joka pohjaa yhtenäiseen oppimateriaaliin ja selkeisiin laatukriteereihin. Kurssia varten luotu oppikirja on kaikkien vapaasti ladattavissa.

 

Yhteiskuntaorientaatio-kurssin sisältö

Yhteiskuntaorientaatio on vasta Suomeen muuttaneille suunnattu kurssi, joka antaa uusille tulijoille tietoa Suomessa asumisesta, elämisestä ja työskentelemisestä.

Yhteiskuntaorientaatio-kurssilla käsitellään kattavasti opetusta ja keskustelua hyödyntäen suomalaisen yhteiskunnan peruselementtejä. Kurssin käytyään osallistuja ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan arvoja ja toimintaa kokonaisuutena, omia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan sekä arkipäivän käytäntöjä. Se antaa käytännön tietotaitoa ja rakentaa pohjaa tänne kuulumiselle.

Yhteiskuntaorientaatiokurssi koostuu seuraavista aihepiireistä:

 1. Johdatus yhteiskuntaorientaatioon ja tutustuminen – 3 h
 2. Suomi ja suomalainen kulttuuri – 6 h
 3. Suomalainen yhteiskunta – 5 h
 4. Suomeen muuttaminen ja asuminen Suomessa – 6 h
 5. Perhe-elämä ja lapset – 18 h
 6. Koulutus – 6 h
 7. Työ ja toimeentulo Suomessa – 6 h
 8. Terveys ja ikääntyminen Suomessa – 6 h
 9. Lait ja oikeuden toiminta Suomessa – 6 h
 10. Politiikka ja vaikuttaminen Suomessa – 5 h
 11. Yhteenvetoa ja palaute – 3 h

Yhteiskuntaorientaatio annetaan mahdollisimman pian maahan muuttamisen jälkeen, ja järjestetään osallistujien äidinkielellä tai kielellä, jonka he osaavat hyvin.

 

Kenelle

Vastasaapuneille maahanmuuttajille, ainakin pakolaistaustaisille ja heihin rinnastettaville. Osallistujat saavat kurssin lopuksi todistuksen yhteiskuntaorientaation suorittamisesta.

 

Laajuus

Yhteiskuntaorientaation kesto on 70 tuntia. Opetus jakaantuu 3 tai 5 tunnin kurssikertoihin.

Yhteiskuntaorientaation 70-tuntista perusosaa voidaan täydentää paikallisesti tarvittaessa.

 

Yhteiskuntaorientaation toteuttaminen

Onnistunut yhteiskuntaorientaatio koostuu seuraavista tekijöistä:

 • Omakielinen ja pätevöitynyt kouluttaja
 • Dialoginen opetus
 • Yhdenmukainen oppikirja
 • Laadun jatkuva arviointi

Kurssin kouluttaja on avainasemassa siinä, miten yhteiskuntaorientaatio onnistuu. Onnistunut yhteiskuntaorientaatio on pedagogisesti haastava tehtävä. Se kattaa laajan kokonaisuuden aiheita, jotka tulee käsitellä osallistujille ymmärrettävällä tavalla ja heidän omalla kielellään. Siksi yhteiskuntaorientaation vetää tehtävään koulutuksen saanut omakielinen kouluttaja. On taattava, että kouluttajilla on riittävät edellytykset perehdyttää uudet tulijat suomalaiseen yhteiskuntaan sekä hyvän dialogin ohjaamiseen.

Pakolaisapu käynnistää vuonna 2019 Yhteiskuntaorientaation Omakielisten kouluttajien koulutuksen. Koulutettavat valitaan määrättyihin kriteereihin perustuen.  Koulutuksesta tiedotetaan lisää alkuvuodesta 2019!

Yhteiskuntaorientaatiossa keskeistä on, että osallistujat pääsevät kuuntelemaan, kysymään ja keskustelemaan. Kouluttajan työskentelyote ohjaa osallistujia pohtimaan oppimaansa, mikä auttaa asioiden ymmärtämistä ja omaksumista. Kouluttaja avaa käsiteltäviä aihepiirejä, kuten esimerkiksi arvoja, keskustelun kautta. Hän pyytää aktiivisesti osallistujia kertomaan näkemyksiään ja aikaisempia kokemuksiaan käsiteltävään aiheeseen liittyen. Näin kouluttaja rakentaa osallistujille siltaa ymmärtää suomalaista kontekstia ja toimintatapaa. Opetuksen ja keskustelun kautta ihmisille muodostuu kokonaiskuva ja syvällisempi ymmärrys yhteiskunnan toiminnasta sekä erilaisista oikeuksista ja velvollisuuksista. Tämä helpottaa myös uusien asioiden oppimista jatkossa.

Opetus perustuu kattavaan Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjaan, joka toimii kouluttajan käsikirjana ja vahvistaa kurssin toteutuksen tasalaatuisuutta. Lisäksi kouluttaja hyödyntää ryhmätöitä, videoita ja muita materiaaleja opetuksensa tukena. Vierailevien puhujien ja vierailukäyntien kautta opetusta voidaan syventää ja laajentaa.

Oppikirja on vapaasti hyödynnettävissä. Sitä kehitetään ja päivitetään säännöllisesti, ja voit olla mukana kehittämistyössä lähettämällä meille kommentteja ja parannusehdotuksia sisältöön liittyen. Tällä hetkellä oppikirja löytyy suomen- ja arabiankielisenä. Uusia käännöksiä tehdään vuodesta 2019 alkaen.

Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja

Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja (arabia)

Yhteiskuntaorientaatio-kurssin muotoa ja kouluttajan pätevyyttä ohjaavat tarkat laatukriteerit, mikä takaa yhdenmukaisen laadun valtakunnallisesti. Kurssitoteutuksen ja -konseptin laatua seurataan, arvioidaan ja kehitetään aktiivisesti kurssipalauttein.

Pakolaisapu pitää tärkeänä, että alkuvaiheen kotoutumispalveluihin kuuluisi omakielinen yhteiskuntaorientaatio-kurssi. Jotta kurssin tasalaatuisuus ja yhdenvertaisuus voitaisiin taata, sen tulisi pohjata kansalliseen standardiin ja sille tulisi määrittää selkeä oppisisältö, laajuus ja muoto.

Yhteydenotot ja palaute

Päivitämme Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjaa aktiivisesti. Kirjaa koskevat kehittämisehdotukset ovat tervetulleita ja niitä voi lähettää osoitteeseen toimisto@pakolaisapu.fi.

Yhteiskuntaorientaatiota, sen toteuttamista ja omakielisten kouluttajien koulutusta koskevat kysymykset voi osoittaa Suunnittelija Heidi Nikulalle, heidi.nikula@pakolaisapu.fi

 

Yhteistyössä

Omakielisen yhteiskuntaorientaation kehittämistyössä on otettu mallia Ruotsin Samhällsorientering-kurssista sekä kurssia varten luodusta Om Sverige -kirjasta. Yhteistyötä on tehty erityisesti Göteborgin kaupungin ja Länsi-Göötanmaan lääninhallituksen kanssa. Lue lisää

Yhteiskuntaorientaatio-kurssikonsepti on kehitetty osana Kotikunta-hanketta (2016–2018), joka rahoitettiin EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta.