Työ Suomessa

Pakolaisavun toiminta kattaa koko kotoutumisen kaaren juuri maahan saapuneista pakolaisista ja siirtolaisista Suomessa pitempään olleisiin aktiivisiin maahanmuuttajiin.

Suomeen muuttaa enemmän ihmisiä kuin koskaan aiemmin. Osa uusista tulijoista pakenee konfliktialueilta, osa muuttaa opiskelun, perheen tai työn vuoksi maahan. Onnistunut kotoutuminen edellyttää sekä maahan muuttaneilta että vastaanottavalta yhteiskunnalta erilaisia toimia.

Pakolaisapu on valtakunnallisesti merkittävä pakolaisuuden ja kotoutumisen asiantuntija. Tarjoamme asiantuntijatukea ja erilaisia kotoutumisen tukipalveluja viranomaisille, järjestöille ja kotoutuville henkilöille. Toiminnassa huomioidaan koko kotoutumisen kaari, maahan muuttaneiden erilaiset taustat sekä vastaanottavan yhteiskunnan rooli.

Tutustu työhömme Suomessa:

Järjestöhautomo
Kasvokkain
Kotikunta
Kurvi
Naapuruussovittelun keskus

 

Järjestöt monimuotoisen yhteiskunnan rakentajina

Pakolaisavun Järjestöhautomo on valtakunnallinen järjestötoiminnan kouluttaja ja monikulttuurisen järjestötyön asiantuntija. Järjestöhautomo tukee ja kouluttaa yhdistyksiä tekemään vaikuttavaa työtä.

Järjestöhautomo_Nina Patanen kouluttaa_Laura Böök

Järjestöhautomo tarjoaa koulutusta, neuvontaa ja mentorointia seuraavista teemoista:

 • projektinhallinnan eri vaiheet
 • yhdistyslaki
 • hallinto ja hallitustyöskentely
 • strategia sekä toiminnan ja palveluiden suunnittelu
 • verkostoituminen ja vaikuttaminen
 • talous, viestintä ja tietotekniikka.

Näiden teemojen lisäksi Järjestöhautomolta voi tilata koulutuksia tarpeen mukaan.

Järjestöhautomo vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä tarjoamalla mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja kontaktien luomiseen. Koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistumalla voi löytää kumppaneita ja rakentaa innovatiivista ja aidosti yhdenvertaista kansalaisyhteiskuntaa.

Ota yhteyttä ja tutustu Järjestöhautomoon! Lisätietoa toiminnasta Järjestöhautomon omilta sivuilta www.jarjestohautomo.fi.


Voimaa vertaistuesta

Maahanmuuttajat ovat parhaita asiantuntijoita tukemaan uusia tulijoita suomalaisessa arjessa. Pakolaisavun Kasvokkain-toiminta kehittää maahanmuuttajien vertaisryhmätoimintaa ja kouluttaa vertaisryhmätyöhön.

Vertaistuki_kuvapankki_Laura Böök

Vertaisryhmät tarjoavat maahanmuuttajille tukea arkeen ja kotoutumiseen. Ryhmissä jaetaan kokemuksia samassa tilanteessa olevien kanssa, tutustutaan ohjatusti kulttuuriin ja palveluihin ja pureudutaan ryhmän jäsenille tärkeisiin teemoihin.

Omakielisen ohjaajan työparina toimii suomenkielinen ryhmänvetäjä. Toiminnasta hyötyvät erityisesti ne maahanmuuttajat, joiden kielitaito on heikko tai joiden kotoutuminen on jäänyt puolitiehen.

Tarjoamme kunnille, seurakunnille, oppilaitoksille ja järjestöille koulutusta ja tukea maahanmuuttajien vertaisryhmätoiminnan organisoimiseen. Lisäksi koulutamme uusia vertaisohjaajia ja tuemme eri toimijoiden tiedon ja kokemusten vaihtoa.

Pakolaisapu koordinoi myös VeTo-verkostoa, joka on pääkaupunkiseudulla vertaisryhmätoimintaa tekevien tahojen yhteistyöverkosto. Voit tutustua VeTo-verkoston toimintaan osoitteessa www.vetoverkosto.fi.

Ota yhteyttä!

Hankejohtaja Yuko Kametani, yuko.kametani@pakolaisapu.fi, puh. 045 110 0768

 

Sujuvasti kotikuntaan

Pakolaisavun Kotikunta-hanke edistää kiintiöpakolaisten kotoutumisen nopeaa käynnistymistä ja kiinnittymistä vastaanottaviin kuntiin ja asuinyhteisöihin.

_MG_6281

Kotikunta tarjoaa kunnille:

 • tukea kiintiöpakolaisten kotoutumista edistävien asumispalvelujen verkoston rakentamiseen
 • tukea kiintiöpakolaisten ja kunnan asukkaiden välisiin kohtaamisiin
 • naapuruussovittelua kiintiöpakolaisten asuinympäristössä ilmaantuvien mahdollisten konfliktien ennaltaehkäisemiseksi ja ratkomiseksi
 • valmennusta kuntien työntekijöille kiintiöpakolaisten kotoutumista tukevan VertaisKoto-kurssin suunnitteluun ja toteuttamiseen ja tukea kurssia tukevan vertaisryhmätoiminnan käynnistämiseen

Hanke tukee ensisijaisesti haavoittuvassa asemassa olevia kiintiöpakolaisia, mutta hankkeessa kehitetyistä käytännöistä ja kokemuksista hyötyy myös koko vastaanottava kunta asukkaineen.

Hankkeessa yhdistyvät Pakolaisavun osaaminen asumisen verkostojen ja asukastyön kehittämisessä sekä alkuvaiheen kotoutumista tukevan vertaisryhmätoiminnan parissa. Hankkeen puitteissa tehdään yhteistyötä kuntien kanssa, joilla ei ole aiempaa kokemusta kiintiöpakolaisten vastaanotossa. Vuosittain otetaan mukaan kolme uutta kuntaa.

Mikäli kiinnostuit yhteistyöstä, ota meihin yhteyttä!

Hankejohtaja Milla Mäkinen, milla.makinen@pakolaisapu.fi, puh. 044 768 9687

eusa_kuvakaappaus


Tukea maahan muuttaneille nuorille

Pakolaisavun Kurvi-projekti auttaa maahan muuttaneita nuoria ja palvelujärjestelmää kohtaamaan toisensa.

Kurvi_Iina ja nuori_kuvapankki_Laura Böök

Moni maahan muuttaneista nuorista on tilanteessa, jossa elämässä pitäisi edetä nopeasti. Kuitenkin lähtökohdat, esimerkiksi koulutuksen osalta, ovat heikommat kuin useimmilla Suomessa syntyneillä. Lähipiirin tuki voi olla heikkoa ja vaikeassa tilanteessa yksin pärjäämisen taakka on suuri kantaa.

Kurvi tukee 18–29-vuotiaita maahan muuttaneita nuoria aikuisia. Ensisijaisia työmuotoja ovat palveluohjaus, henkilökohtainen ohjaus ja voimaannuttaminen. Autamme nuorta tunnistamaan ja hyödyntämään omia voimavaroja sekä löytämään elämälle mielekkään suunnan.

Henkilökohtaisessa ohjauksessa tuemme asiakkaan arjessa selviytymistä ja palveluohjauksessa tavoitteena on asiakkaan tietojen ja taitojen lisääminen niin, että hän osaa luovia itsenäisesti monimutkaisessa palvelujärjestelmässä. Ohjaajat ovat mukana nuorten arjessa ja liikkuvat asiakkaiden kanssa juuri siellä, missä he tarvitsevat tukea.

Yksilön mahdollisuus elämäntilanteen muutokseen riippuu myös yhteiskunnallisista toimijoista. Kurvi tekee myös vaikuttamistyötä, jonka avulla pyritään tuomaan esiin asiakasryhmän elämäntilannetta. Tietoa lisäämällä yhteiskuntaa voidaan kehittää yhdenvertaisemmaksi.

Maahan muuttaneiden nuorten kohtaamista yhteiskunnallisista esteistä voit lukea lisää Kurvi-projektin julkaisemasta teoksesta Kiertoteitä.

Kurvi-projekti tarjoaa päivystysluontoisesti apua, tukea ja neuvontaa ulkomaalaislupiin ja maahanmuuttoon liittyvissä erityiskysymyksissä:

 • Maanantai klo 12-17, tiistai ja keskiviikko klo 10-17: Ohjaamo Helsingissä, Fredrikinkatu 48, Kamppi (15-29-vuotiaat helsinkiläiset)
 • Maanantai klo 12-17: Ohjaamo Vantaalla, Vernissakatu 1, 4. ker, Tikkurila (15-29-vuotiaat vantaalaiset)
 • Keskiviikko klo 12-16: Monikeskuksessa, Puhos, Puotinkylän ostoskeskus (ei rajoituksia iän tai kotikunnan suhteen)

Ota yhteyttä!

Hankejohtaja Harri Nieminen, harri.nieminen@pakolaisapu.fi, puh. 044 720 8479

 

Rauhaa naapurustoon ja asumiseen

Naapuruussovittelun keskus käsittelee asumisen, kotirauhan ja naapurisuhteiden häiriöitä ja tekee ennaltaehkäisevää asukastyötä esimerkiksi alueilla, joille on perustettu vastaanottokeskus.

Naapuruussovittelu_kuvapankki_laput_Laura Böök

Naapurustossa esiintyvien huolten tai asukkaiden välisten ristiriitojen taustalla on usein asukkaiden erilaiset elämäntilanteet ja tavat sekä katkennut tai vihamielinen vuorovaikutus. Pahimmillaan pienet asiat, kuten tuoksut ja äänet, saavat tilanteen kärjistymään ja johtavat jatkuviin yhteydenottoihin ja valituksiin esimerkiksi kiinteistöyhtiöön. Pitkäkestoiset riidat huonontavat koko naapuruston ilmapiiriä ja turvallisuuden tunnetta.

Pakolaisavun Naapuruussovittelun keskus on asumisen turvallisuuden ja naapurisovun asiantuntija. Tavoitteena on aina löytää yhteinen ja kestävä ratkaisu haasteelliseksi koettuun tilanteeseen ja estää häiritsevien tilanteiden paisuminen vihamielisyydeksi, riidoiksi ja pitkäkestoisiksi konflikteiksi.

Tarjoamme yksityisille ihmisille ja asumisen toimijoille:

 • maksutonta konsultointia liittyen asumisen ja naapuruuden häiriöihin ja konflikteihin sekä niiden ratkaisuun puhelimitse, facebookissa  ja sähköpostitse.
 • naapuruussovittelua, jolla puututaan kahdenvälisiin tai yhteisöllisiin naapuruuden häiriöihin, kuten häiriökäyttäytyminen, yhteisten tilojen käyttökiistat, asukastoimikuntien yhteistyöongelmat, kiinteistöyhtiön ja asukkaiden välinen epäluottamus tai kulttuurikonfliktit.
 • asukastoimintaa, jolla edistetään vuoropuhelua, hyviä naapuruussuhteita sekä asumisen turvallisuutta.
 • koulutuksia esimerkiksi sovittelusta työotteena ja monikulttuurisuuden vaikutuksista asumisessa.

Tutustu ja ota yhteyttä Naapuruussovittelun keskukseen! Lisätietoa naapuruussovittelun sivuilta www.naapuruussovittelu.fi.