Suomen Pakolaisapu

Suomen Pakolaisapu on 50-vuotias kansainvälisen pakolaistyön asiantuntija, jonka tärkein tehtävä on tukea pakolaisia ja siirtolaisia kohti uutta alkua ja edistää heidän perusoikeuksiaan.

Koulutuksella köyhyydestä
Työtä konfliktien ehkäisemiseksi
Vertaistukea ja järjestötyötä
Nuorille suunta elämään
Pakolaisten oikeuksien edistämistä

koulutuksellaKoulutuksella köyhyydestä

Edistämme pakolaisten kykyä hankkia itse toimeentulonsa pitkittyneissä pakolaistilanteissa aikuiskoulutuksen avulla kohdemaissamme Ugandassa, Sierra Leonessa, Liberiassa ja Myanmarissa. 

Kriisin keskeltä paenneilla on suuri koulutuksen tarve. Moni on joutunut sodan takia jättämään koulunsa kesken ja osa ei ole köyhyyden tai pitkien koulumatkojen vuoksi sitä pystynyt koskaan aloittamaankaan. Pakolaisuudessa ei yleensä ole kyse vain hetkellisestä tilanteesta, vaan se kestää usein vuosikausia. Aikuiskoulutuksella pyrimme lisäämään pakolaisten ja paluumuuttajien omaehtoisuutta. Koulutuksen tavoitteena on joko suoraan tai välillisesti pakolaisten ja paluumuuttajien toimeentulon ja elinehtojen parantaminen. Pakolaisavun järjestämät köyhyyden vähentämiseen tähtäävät kaupankäynnin ja yrittämisen taitoja parantavat kurssit räätälöidään pakolaisten ja heidän ryhmiensä tarpeita vastaaviksi.

tyota_konfliktien_ehkaisemiseksiTyötä konfliktien ehkäisemiseksi

Vahvistamme kansalaisyhteiskuntaa konfliktista toipuvissa maissa ja edistämme asukasviihtyvyyttä monimuotoisilla asuinalueilla Suomessa naapuruussovittelulla. 

Vaikka sota olisi virallisesti päättynyt, epävakaus jatkuu usein pitkään. Pakolaisavun ryhmistä saatavilla perustiedoilla ja -taidoilla on huomattava merkitys yhteisöjen jälleenrakentamisessa. Arkisten taitojen oppimisella, kuten kirjanpidolla tai viljelytaidoilla voi olla suuri vaikutus niin yksilön, perheen kuin yhteisönkin hyvinvointiin. Lukutaitoryhmät luovat yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja avaavat uuden kommunikaatioväylän ihmisten välille. Luottamus tosiiin ihmisiin on sodan aikana usein rikkoontunut ja opiskelu ryhmässä edistää uuden luottamuksen löytymistä.

Asukkaiden välisten ristiriitojen taustalla on usein erilaiset elämäntilanteet ja tavat sekä katkennut tai vihamielinen vuorovaikutus. Pahimmillaan pienet asiat kärjistyvät ja johtavat jatkuviin yhteydenottoihin ja valituksiin kiinteistöyhtiöön. Pitkäkestoiset riidat heikentävät koko naapuruston ilmapiiriä ja turvallisuuden tunnetta. Naapuruussovittelussa käydään avointa keskustelua riidan tai konfliktin osapuolten kesken koulutettujen sovittelijoiden avulla. Osapuolet voivat tuoda esiin omia näkökulmiaan ja mielipiteitään ja päästä sopimukseen. Naapuruussovittelun tavoitteena on asumisturvallisuuden parantaminen ja naapureiden välisten suhteiden korjaaminen. Ennaltaehkäisemme myös vastaanottokeskuksissa asuvien turvapaikanhakijoiden ja alueella entuudestaan asuvien ihmisten välisiä konflikteja naapuruussovittelun menetelmällä.

vertaistukeaeVertaistukea ja järjestötyötä

Järjestämme opinto- ja vertaisryhmiä ja vahvistamme pakolaisten ja maahan muuttaneiden omia järjestöjä. 

Aikaisemmin maahan muuttaneet ihmiset ovat parhaita asiantuntijoita tukemaan uusia tulijoita. Pakolaisavun vertaisryhmät tarjoavat ohjausta arjen ja yhteiskunnallisen elämän haasteisiin, sekä mahdollisuuksia tutustua ohjatusti erilaisiin toimintoihin ja palveluihin. Suomen Pakolaisapu on järjestänyt vertaistoimintaa maahanmuuttajille yli kymmenen vuoden ajan Suomessa ja ulkomailla. Vertaisryhmät tukevat erityisesti niitä maahanmuuttajia, joiden kielitaito on heikko tai joiden kotoutuminen on jäänyt puolitiehen.

Järjestöissä toimiminen on hyvä tapa oppia yhteiskunnan pelisääntöjä, demokraattista päätöksentekoa sekä tasa-arvon kunnioittamista. Järjestötyö antaa mielekästä ja motivoivaa tekemistä sekä avaa parempia mahdollisuuksia työllistymiselle ja elämässä etenemiselle.

nuorillesuuntaNuorille suunta elämään

Tuemme nuoria löytämään omat voimavaransa ja keinot selviytyä haastavissa elämäntilanteissa. 

Moni Suomeen muuttaneista nuorista on tilanteessa, jossa elämässä pitäisi edetä nopeasti. Kuitenkin lähtökohdat, esimerkiksi koulutuksen osalta, ovat heikommat kuin useimmilla Suomessa syntyneillä. Vasta muutaman vuoden Suomessa asunut nuori tarvitsee usein apua myös suomalaisen byrokratian kohtaamiseen ja arjen rakentamiseen. Pakolaisapu tukee maahan muuttaneita nuoria aikuisia tunnistamaan ja hyödyntämään omia voimavaroja sekä löytämään elämälle mielekkään suunnan. Tarvittaessa tuemme nuoren arjessa selviytymistä – autamme siinä, missä apua tarvitaan.

Useassa sodanjälkeisessä maassa nuoria on lähes puolet väestöstä. Pitkittyneiden sotien jälkeen kouluun palaaminen ei välttämättä ole enää mahdollista. Sodan jälkeen maassa on usein suuri määrä kouluttamattomia ja työttömiä ihmisiä. Pakolaisavun nuorisohankkeissa yhdistetään lukutaito, elämäntaidot ja ammattikoulutus. Tämän mallin on todettu tuottavan hyviä tuloksia.

oikeudetPakolaisten oikeuksien edistämistä

Osallistumme julkiseen keskusteluun ja vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon. 

Pakolaisapu tarjoaa tietoa humanitaarisesta siirtolaisuudesta sekä herättää ja osallistuu keskusteluun pakolaisuudesta ja pakolaisten elämästä. Vaikuttamistyön peruskivenä on laaja yhteistyöverkosto kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten välillä. Lisätietoa vaikuttamistyön teemoista voit lukea täältä.