Omakielinen Yhteiskuntaorientaatio-kurssi nopeuttaa pakolaisten kotoutumista

Suomen Pakolaisapu on kehittänyt Yhteiskuntaorientaatio-kurssin, jonka kautta pakolaiset saavat omakielistä ja yhdenmukaista opetusta suomalaisesta yhteiskunnasta heti Suomeen muuton alkuvaiheessa. Pakolaisavun mielestä Suomessa omakielisen yhteiskuntaorientaation antamisesta tulisi määrätä laissa ja sille tulisi määrittää valtakunnallisesti yhtenäinen opetussisältö.


Päästäkseen osallisiksi yhteiskuntaan pakolaiset ja muut maahanmuuttajat tarvitsevat ymmärrystä siitä, minne he ovat tulleet ja miten heitä ympäröivä yhteiskunta toimii. Pakolaisavun kehittämä Yhteiskuntaorientaatio-kurssi vastaa tähän tarpeeseen ja antaa Suomeen saapuneille maahanmuuttajille avaimia ymmärtää paremmin suomalaista yhteiskuntaa.

Yhteiskuntaorientaatio-kurssilla käydään läpi muun muassa suomalaisen yhteiskunnan rakentuminen ja toiminta, arvot, lait, demokraattiset periaatteet sekä yksilön oikeudet ja velvollisuudet Suomessa. Osallistujien omalla äidinkielellä annettavan kurssin opetussisältö pohjautuu Pakolaisavun ja Helsingin aikuisopiston tuottamaan, valtakunnallisesti hyödynnettävissä olevaan Yhteiskuntaorientaation oppikirjaan.

”Kurssin kautta vasta Suomeen saapuneet pakolaiset ja muut maahanmuuttajat saavat yhdenmukaista opetusta suomalaisesta yhteiskunnasta ja pääsevät keskustelemaan erilaisista kysymyksistä yhdessä muiden kanssa”, sanoo Pakolaisavun yhteisötyön yksikön päällikkö Milla Mäkinen.

Yhteiskuntaorientaatio-kurssia tullaan pilotoimaan loka-marraskuussa 2017 Forssassa ja vuoden 2018 alussa Espoossa, missä kurssi järjestetään TE-toimiston palveluiden ulkopuolella oleville kotoutujille. Espoon maahanmuuttajapalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Jenni Lemercier muistuttaa, että onnistunut kotoutuminen edellyttää enemmän kuin vain suomen kielen oppimista.

”Toimiakseen uudessa yhteiskunnassa kotoutujan tulee saada tietoa niistä periaatteista ja arvoista, joihin suomalainen yhteiskunta nojaa. Emme voi vain pyytää kotoutujaa hylkäämään hänen kotimaassaan omaksumia toimintatapoja, vaan meidän tulee tarjota tilalle uusia toimintatapoja ja keinoja arkipäivän elämään. Esimerkiksi tasavertaisuus sekä roolit perheessä ovat asioita, joiden merkitys ihmisen täytyy ymmärtää, ennen kuin hän voi toimia arjessaan periaatteiden mukaisesti”, Lemercier sanoo.

Yhteiskuntaorientaatio-kurssin kesto on 70 tuntia. Opetus perustuu luentoihin, keskusteluihin ja reflektioon. Tarkoituksena on antaa tilaa kurssilaisten kysymyksille ja ajatuksille, jotta he voivat nostaa keskusteluissa esiin aiempia kokemuksiaan kurssin aihepiireihin, kuten demokratiaan, arvoihin sekä yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyen. Näin pyritään varmistamaan, että osallistujat todella sisäistävät kurssin aiheet.

”Moni pakolainen tulee yhteiskunnasta, joka toimii hyvin eri tavalla kuin Suomessa ja jossa toiminen edellyttää erilaisia tietoja ja taitoja kuin täällä. Siksi on tärkeää, että yhteiskuntaorientaatio-kurssin kouluttajana toimii henkilö, joka puhuu samaa kieltä kuin kurssilaiset, tuntee heidän taustansa ja ymmärtää heidän kokemuksensa. Näin hän osaa avata kurssin teemoja ymmärrettävästi”, Mäkinen sanoo.

Tietoa omalla äidinkielellä

Maahanmuuttajien työvoimapoliittinen kotoutumiskoulutus sisältää jo nyt opetusta suomalaisesta yhteiskunnasta. Myös osassa omaehtoisia, esimerkiksi kuntien tai kolmannen sektorin järjestämiä kotoutumiskoulutuksia kerrotaan Suomesta yhteiskuntana. Koulutus on kuitenkin lähinnä suomenkielistä, ja vasta Suomeen tulleiden kielitaito riittää harvoin yhteiskunnallisen tiedon omaksumiseen.

Pakolaisapu pitääkin tärkeänä, että yhteiskuntatiedon opetus erotettaisiin suomen kielen opetuksesta omakieliseksi yhteiskuntaorientaatioksi. Tästä on hyviä kokemuksia Ruotsista, missä kunnilla on lakisääteinen velvollisuus tarjota vasta maahan muuttaneille pakolaisille ja muille kansanvälistä suojelua saaville kansallisesti yhdenmukainen Samhällsorientering-kurssi.

Pakolaisavun mielestä myös Suomessa omakielisen yhteiskuntaorientaation antamisesta tulisi määrätä laissa ja määrittää sille valtakunnallisesti yhtenäinen opetussisältö ja vähimmäislaajuus. Yhteiskuntaorientaatiota pitäisi lisäksi tarjota myös niille maahanmuuttajille, jotka eivät ole TE-toimiston asiakkaina, kuten kotona lapsia hoitaville äideille.

”Tavoitteenamme on, että kurssi otettaisiin käyttöön valtakunnallisesti osana alkuvaiheen kotouttamista. Kansallisesti yhdenmukainen opetussisältö helpottaisi viranomaisten ja toimijoiden työtä, kun tiedetään, mitä kotoutuja oppii kurssilla”, Millä Mäkinen sanoo.

Yhteiskuntaorientaatio-kurssi on kehitetty osana EU:n rahoittamaa Kotikunta-hanketta (2016–2018).